Kommuniké från Oniva Online Group Europe AB extra bolagsstämma den 27 juni 2013

Extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) hölls klockan 14.00 den 27 juni 2013 i Stockholm. Bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.


Styrelse och Arvode

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utökas med en person till totalt fem ledamöter och att välja Carl Magnus Hallberg till ny styrelseledamot. Bolagsstämman beslutade vidare att arvode om 100 000 kronor skall utgå till Carl Magnus Hallberg.

Riktad kvittningsemission

Bolagsstämman beslutade med en majoritet överstigande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna om en nyemission, varigenom 2013 Dream Ventures Sweden AB med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjuds att teckna högst 416 667 aktier för en teckningskurs om 24 kronor per aktie motsvarande sammanlagt 10 000 008 kronor. Teckningskursen har avtalats mellan 2013 Dream Ventures AB och styrelsen i bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 625 000,5 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen är ett krav från kreditgivaren, för slutförandet av det tidigare aviserade förvärvet av Space 2u. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom att 2013 Dream Ventures Sweden AB kvittar sin totala fordran mot bolaget om 10 000 008 kronor mot aktier i bolaget. Betalning genom kvittning sker genom aktieteckning på teckningslista senast den 8 juli 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar