Styrelsens för Oniva Online Group Europe AB har beslutat om nyemission av aktier mot kvittning av fordran

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ),organisationsnummer 556264-3022 ("Bolaget"), har fattat beslut om nyemission av aktier för kvittning mot fordran, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 31 maj 2013.

Vid tillträdet i Space2u utställdes en revers om 13 000 020 kronor till Space2u Holding AB att kvittas mot aktier i bolaget så snart aktierna om motsvarande värde är utgivna. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 886 365 kronor och 590 910 stycken aktier. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av Space2u Holding ABs fordran om 13 000 020 kronor. Betalning genom kvittning verkställs genom teckning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Teckningskursen uppgår till 22 kronor per aktie motsvarande sammanlagt 13 000 020 kronor. Teckningskursen har avtalats mellan Space2u Holding AB och styrelsen i bolaget.

Teckningsberättigade skall vara Space2u Holding AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen är en förutsättning i slutförandet av det tidigare aviserade förvärvet av Space2u Webhosting AB där en del av köpeskillingen utgjordes av aktier i bolaget om 13 000 020 kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar