Bio-Works bokslutskommunike Q1 2019

Perioden 1 januari – 31 mars 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 602 (2 142) KSEK. Minskningen är starkt kopplat till periodiseringen av enskilda stora order.
 • Orderingången minskade till 922 (2 004) KSEK av samma orsak.
 • Resultatet i första kvartalet var -10 390 (-7 333) KSEK
 • Resultat per aktie i första kvartalet uppgick till -0,54 (-0,38) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 535 (-7 843) KSEK
 • Banktillgodohavanden uppgick till 46 350 (81 058) KSEK vid periodens slut

Viktiga händelser under första kvartalet 2019

 • Implementering av kvalitetssystemet som uppdaterats till ISO 9001:2015 standarden gjordes 31 januari och certifiering erhålls den 11 mars 2019 och är för många läkemedelsbolag en förutsättning för leverans till deras produktion.
 • Kundstocken ökade med 23 % under kvartalet till 291 aktiva kunder vilket till stor del kan hänföras tillväxten i Nordamerika och Asien.
 • Företaget erhöll sin första uppskalningsorder för WorkBeads™ affimAb under mars månad.
 • Fokus för hela organisationen är att bygga försäljningen genom att maximera kundbesök med fokus på uppskalnings-kunderna och tillhandahålla god teknisk argumentation för produkternas funktion.
 • Driftsättningen av uppgraderad Webbshop som möjliggör kortbetalning, med fokus på att effektivt kunna sälja till lab-skalekunder.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 mars 2019

 • Under april har utvecklingen hos en handfull uppskalningskunder per region fortsatt med intensifierade köp för uppskalningsarbetet.

 

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Vi har inlett 2019 med en mycket hög aktivitet på fältet med fler kundmöten och med fler kunder som testar våra produkter än någonsin. Responsen från kunderna är generellt mycket positiva i alla vår tre regioner inte minst i Nordamerika och Asien. Jag har nedan sammanfattat det viktigaste händelserna under första kvartalet 2019.

Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio Works starka tillväxt av kunder fortsätter under Q1 med en breddad kundbas framförallt i Nordamerika och Asien. Efter första kvartalet 2019 har bolaget 291 aktiva kunder jämfört med 236 kunder vid årsskiftet. Vi ser även en bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i uppskalning- och produktionsfas där vi efter första kvartalet har 54 kunder i uppskalningsfas och sex kunder i full produktion. Sex kunder befinner sig i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion. Bland kunderna som nått full produktion ingår en producent av ett FDA-godkänt läkemedel med global försäljning samt en kund som säljer mot den för Bio-Works viktiga asiatiska marknaden.

Bra start för WorkBeads affimAb. Under Q1 2019 har bolaget fått sin första uppskalningsorder för vårt Protein A baserad kromatografimedia WorkBeads affimAb som lanserades under Q4 2018. Ordervärdet är på mer än 400 KSEK. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och renhet vid produktion av antikroppar. Vi förväntar oss att WorkBeads affimAb kommer addera signifikant tillväxt över de nästkommande åren då vi bedömer efterfrågan som stor samtidigt som priset per enhet är avsevärt högre, generellt 5-10x högre än våra övriga produkter. Försäljningsutvecklingen av WorkBeads affimAb under året kommer att bli särskilt spännande.

Förstärkt affärsmöjlighet med certifiering. Bio-Works är sedan mars 2019 certifierad enligt ISO 2001:2015. Certifieringen förstärker radikalt bolagets affärsmöjligheter eftersom många kunder, framförallt på den amerikanska marknaden, inväntat ISO-certifieringen för att ta med våra produkter i deras uppskalningsprocesser. Något som i viss mån tidigare begränsat volymförsäljningen. Mot slutet av kvartalet har kundaktiviteten ökat när det gäller köp av större volymer. En ökning som vi ser har fortsatt i april.

Aktuell försäljning första kvartalet 2019. Bolagets försäljning under Q1 var 602 KSEK vilket är lägre än samma kvartal förra året, men vi har fortsatt stor tillförsikt att för helåret 2019 visa god försäljningstillväxt jämfört med 2018. Bolagets försäljning per kvartal förväntas fortsätta att vara relativt ojämn till dess orderinflödet inte är beroende av när ett mindre antal kunder lägger större order.

Fortsatt arbete enligt plan. Under 2019 fortsätter arbetet att bygga bolaget enligt den plan som presenterades vid börsnoteringen. Vi ser Asien och Nordamerika som allt viktigare marknader för vår framtida försäljning. Det är också i dessa marknader som vi räknar med störst tillväxt de närmsta åren.

För Bio-Works är det av stor vikt att komma in tidigt i våra kunders projekt för att därigenom säkerställa att våra produkter integreras i kundens produktionsprocess, vilket i sin tur skapar en långsiktig inlåsningseffekt då steget att byta leverantör sent i uppskalning eller produktion är stort, delvis av regulatoriska skäl. Med många kunder som använder våra produkter i full produktionsfas får bolaget ett stabilt kassaflöde över tid och kan säkerställa ett signifikant värde för våra aktieägare.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2019.

Uppsala 29 april, 2019

Mats Johnson

 

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37

Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2018-04-29 kl. 13.00.

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler. Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Bolagets kvalitetssystem följer standarden ISO 9001:2008. Bio-Works Technologies AB: s aktie noterad på Nasdaq First North, Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca,  är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar