Bio-Works offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission

Prospektet avseende Bio-Works Technologies AB:s (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 34,8 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bio-Works webbplats, www.bio-works.com, på Vator Securities webbplats, www.vatorsecurities.se samt på Avanzas webbplats, www.avanza.se. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls tillgängliga på Bolagets, Vator Securities och Avanzas webbplats från och med teckningsperiodens första dag, den 7 juni 2019.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och röstningsåtaganden i Företrädesemissionen

Ett antal befintliga aktieägare, Amicogen Inc., Rhenman Healthcare Equity L/S, Peter von Ehrenheim, Oncolution AB (Thomas Pollare), Lars Haneskog, Karsten Fjärstedt och Mats Johnson har vederlagsfritt åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsåtaganden har Wilhelm Risberg, Ramcap AB, Grenspecialisten AB, Ulti AB, Strategic Wisdom AB, den befintliga aktieägaren Iraj Arastopour samt deltagaren i den riktade nyemissionen Thomas Eklund lämnat garantiåtaganden med förbehåll för sedvanliga villkor, vilka totalt uppgår till cirka 29,5 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemission.

Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och emissionsgarantier motsvarande cirka 100 procent.
 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

31 maj 2019            Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 juni 2019              Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

4 juni 2019              Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

3 juni 2019              Planerat datum för offentliggörande av prospekt

7 juni 2019              Första dag för handel i BTA

7 – 19 juni 2019     Handel i teckningsrätter

7 – 24 juni 2019     Teckningsperiod

Omkring 26 juni 2019    Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
 

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Bio-Works i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och FNCA är certified adviser.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 14.00 CEST.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bio-Works. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bio-Works kommer endast att ske genom det prospekt som Bio-Works offentliggör den 3 juni 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bio-Works har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bio-Works aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar