Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Perioden 1 oktober – 31 december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 785 (2 354) KSEK. Minskningen beror enbart på en stor order i fjärde kvartalet 2018 som inte motsvaras i fjärde kvartalet 2019 vilket är en vanlig variation i vår typ av verksamhet.
 • Orderingången minskade av samma skäl som nämnts ovan till 1 785 (2 357) KSEK
 • Resultatet för fjärde kvartalet var -11 003 (-13 870) KSEK
 • Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -0,36 (-0,72) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 940 (-9 640) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 76 402 (54 061) KSEK vid årets slut

 

Helåret 1 januari – 31 december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 573 (6 563) KSEK. Minskningen är starkt kopplad till en enskild kunds köpmönster mellan åren där flertalet order 2018 inte återkom 2019, vilket är en vanlig variation i vår typ av verksamhet. Ordervärdet 2018 från denna kund var 3,8 MSEK.
 • Orderingången minskade till 5 581 (6 318) KSEK av samma skäl som ovan
 • Årets resultat var -44 347 (-37 955) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,46 (-1,96) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40 041 (-34 689) KSEK
 • Under året har en riktad och företrädesemission genomförts med ett nettotillskott till kassan av 62,6 MSEK
 • Likvida medel uppgick till 76 402 (54 061) KSEK vid årets slut
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

 

Viktiga händelser under 2019

 • Vi har nu 19 kunder som köper större volymer, varav 8 st. befinner sig i sen uppskalning och 11 st. i produktion. Totalt har vi 66 kunder som är i olika stadier av processuppskalning inklusive de som är i produktion.
 • Försäljningen i Nordamerika ökade mer än sex gånger jämfört med 2018
 • Försäljningen i Europa, exklusive Sverige, ökade med 41% jämfört med 2018. Framförallt har marknadspositionen i Östeuropa förstärkts genom att ett flertal kunder skalar upp sin produktion eller befinner sig närmare produktionsskala
 • Företaget blev ISO certifierade under det första kvartalet. Ett viktigt steg för att bli stor leverantör till den biologiska läkemedelsindustrin
 • En riktad och en företrädesemission genomfördes i juni och juli 2019 som netto förstärkte kassan med 62,6 MSEK. I och med emissionen förstärktes styrelsen med Peter Ehrenheim (ny ordförande) och Thomas Eklund.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 dec. 2019

 • Vi har erhållit vår hittills största enskilda order från Östeuropa med ett värde av 470 KSEK.
 • Vi har under början av året börjat förstärkningen av vår säljorganisation i alla regioner enligt vår tidigare kommunicerade plan. Vårt dotterbolag i USA är nu bildat.

 

VD kommentar

“Jag är inte nöjd med bolagets försäljningsutveckling under 2019. Däremot gläds jag över det ökande antalet läkemedelsföretag som testar våra produkter för användning vid tillverkning av bioläkemedel. Vi får positiv feedback och allt fler kunder har påbörjat uppskalning till produktion. Bio-Works har nu 66 kunder som är i uppskalning eller produktion. Bolaget satsar nu vidare på en snabbare kommersialisering av produktplattformen genom en utbyggnad av vår försäljningsorganisation inte minst i USA där tillväxten varit snabbast under 2019. Vi fokuserar våra resurser i mycket högre grad på försäljning givet att produktportföljen är stark.” 

Här följer min sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2019.

Bolagets försäljning 2019.

Bolagets försäljning under 2019 var 5 573 KSEK vilket är 1 MSEK lägre än förra året. Tappet under 2019 relaterar till att Bio-Works i särklass största kund 2018 inte gjort något inköp under året.  Vi är fortsatt med i kundens process och kommunikationen om framtida behov är positiv.

Försäljningen till övriga kunder ökade med 100%. Försäljningen i Nordamerika ökar snabbast. Även tillväxten i Europa utanför Sverige visar bra försäljningsökning med 41%. Bolagets tillväxt i Asien är 22%. En siffra som vi inte är nöjda med och vi har därför redan under sommaren förstärkt bolagets organisation med en mer kvalificerad distributör i Kina. Ytterligare förstärkning av vår kunskapssupport görs i början av 2020.

Starkt inflöde av nya kunder under året.

Bio-Works starka kundtillväxt under året har breddat bolagets kundbas framförallt i Nordamerika och Asien. Antalet aktiva kunder är nu 427 jämfört med 238 under föregående år. Bolaget överträffade därmed målet 400 aktiva kunder under 2019. Bio-Works har vid 2019 års utgång 66 kunder i uppskalning och produktion. 55 av dessa är i uppskalningsfasen varav 8 av dem är i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion. 11 kunder är i produktion och vi ser i denna kundgrupp en tydlig volymsuppskalning och därmed ökad försäljning. Framåt har vi vårt fokus på att skapa försäljningstillväxt genom utveckling av våra produktions- och uppskalningskunder.

God utveckling för WorkBeads affimAb.

Under 2019 har många läkemedelsproducerande bolag börjat testa WorkBeads™ affimAb. Bland dessa finns två av Asiens största bolag inom branschen. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och renhet vid produktion av antikroppar. Den ökade renheten attraherar kunder i tidig uppskalningsfas och kundernas egna tester visar att WorkBeads affimAb adderar värde för dem.

Välpositionerade inför framtiden.

Bolaget har under 2018 och 2019 byggt en global plattform för försäljning där viktiga relevanta stödsystem internt som t.ex. ISO certifieringen ingår. Under året förstärkte vi vår kassa med 63 MSEK genom en riktad och en företrädesemission. I samband med den riktade emissionen fick vi in flera mycket erfarna life science investerare. Två av dem valdes också in i styrelsen, Peter Ehrenheim och Thomas Eklund. Peter tog också över ordförandeposten och hans bakgrund som tidigare chef för General Electrics Life Science enhet kommer särskilt att förstärka bolaget.

Det gångna årets diskussioner med kunder och expertis har stärkt vår uppfattning att Bio-Works har en mycket konkurrenskraftig produktplattform. Vårt fokus är nu att med ökat tempo och kraft driva kommersialiseringen av denna unika tillgång.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2020 och framåt.

Uppsala 14 februari, 2020

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

 

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CEST.

 

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar