Bokslutskommunike för Bio-Works Technologies AB

Bio-Works omsättning för 2017 var 4,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 % jämfört med 2016. Orderingången ökade med 85 %. Under året har två nyemissioner gjorts som inbringat netto 98,8 miljoner kronor.

Perioden 1 oktober – 31 december 2017 i korthet

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 107 (593) KSEK
 •  Orderingången ökade till 1 351 (625) KSEK
 •  Resultatet i fjärde kvartalet var -9 291 (-5 732) KSEK
 •  Resultat per aktie i fjärde kvartalet uppgick till -0,48 SEK [-0,66 SEK]
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 302 (-2 546) KSEK
 •  I december genomfördes en nyemission som inbringade netto 71 665 KSEK till banktillgodohavandet
 •  Banktillgodohavanden uppgick till 89 249 KSEK vid periodens slut

Helåret 1 januari – 31 december 2017 i korthet

 •  Orderingången ökade till 5 175 (2 801) KSEK eller en tillväxt på 85 procent
 •  Nettoomsättningen uppgick till 4 945 (3 677) KSEK vilket är en ökning med 35 procent
 •  Årets resultat var -23 657 (-17 157) KSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK [-1,99 SEK]
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 232 (-14 457) KSEK
 •  Under året har två nyemissioner genomfört som inbringade netto 98 822 KSEK till banktillgodohavandet
 •  Likvida medel uppgick till 89 249 KSEK vid periodens slut

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2017

 •  Vid den extra bolagsstämman den 3 november beslöt aktieägarna att ändra bolagskategori från privat till publikt aktiebolag samt att göra en riktad nyemission med syfte att introduceras på Nasdaq First North i Stockholm
 •  The Bio-Works Technologies AB aktie introducerades på First North, Nasdaq Stockholm den 14:e december och antalet aktieägare ökade till 1 322 vid årets slut
 •  Två nybeställningar av bioprocessmedia från en återkommande kund i Europa uppgick till 484 KSEK
 •  Två nya leveranser till vår samarbetspartner i Sydkorea uppgick sammanlagt till 121 KSEK
 •  En ny kund i Kina köpte för 135 KSEK
 •  I december erhöll Bio-Works sin fjärde order under 2017 på 240 KSEK från bolagets största kund
 •  Bio-Works mottog ett godkännande på bolagets kvalitetsrapport från en kund i Nordamerika.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 december 2017

 •  I slutet av januari 2018 levererade Bio-Works den fjärde ordern på 240 KSEK till PolyPeptide
 •  Dotterföretaget Bio-Works Company Ltd med bas i Hongkong blev avregistrerat 18 januari 2018 vilket innebär att Bio-Works koncernen nu består av moderföretaget Bio-Works Technologies AB och dotterföretaget Bio-Works Sweden AB.

Mats Johnson, CEO

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Om oss

Bio-Works bedriver FoU, tillverkning och leverans av agarosbaserade resiner som används för att separera proteiner och andra biomolekyler. I detta stora, etablerade område är våra produkter innovativa och banbrytande med enastående prestanda. De används i akademiska forskningslaboratorier och biofarmaceutiska företag. Bio-Works forsknings-, utvecklings- och produktionsanläggningar finns i Uppsala, Sverige. Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001: 2015 och produkter tillverkas i en farmaceutisk GMP-anläggning.

Prenumerera

Dokument & länkar