Delårsrapport, jan - jun 2020

Report this content

Första halvåret 1 jan – 30 juni 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 71% till 3 693 (2 159) KSEK med god tillväxt i alla regioner.
 • Orderingången ökade med nästan 90% till 4 677 (2 464) KSEK.
 • Resultatet i första halvåret var -21 130 (-21 618) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning i första halvåret uppgick till -0,69 (-1,12) SEK och efter utspädning -0.69 (-1,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21 872 (-18 250) KSEK. Beloppet föregående år avser kassaflödet exklusive den då pågående nyemissionen på 62 807
 • Banktillgodohavanden uppgick till 54 303 (35 618) KSEK vid periodens slut.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Bio-Works försäljning i Europa och Asien har under andra kvartalet 2020 varit stark och vuxit. Både i relation till första kvartalet i år och motsvarande kvartal 2019.
 • Den rådande situationen när det gäller covid-19 kommer att fortsätta innebära nya utmaningar. Fokus är att bolagets produktionsanläggning ska gå med full kapacitet och leverera produkter i tid till våra globala kunder. Bio-Works organisation har gjort ett utmärkt arbete för att bibehålla bolagets produktionskapacitet, leveranskedjor och logistik.
 • Covid-19 har också skapat möjligheter för Bio-Works. Under Q2 har vi genomfört en kampanj riktad till utvecklare av covid-19 vacciner som har bemötts positivt av marknaden. Kampanjens mål - att leverera prover i tillräckligt stor skala för vaccinutvecklare att tillverka prekliniska batcher – uppfylldes. Vi tror att dessa samarbeten kan komma att leda till större beställningar i framtiden.
 • Vi fortsätter att utveckla vår organisation i USA och formaliserar våra affärsprocesser för att möjliggöra en expansion och bygga ett kommersiellt team under andra halvåret 2020.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 juni 2020

 • Jonathan Royce tillträdde formellt som VD den 1 juli.
 • I juli erhåll Bio-Works Technologies AB 596 KSEK i permitteringsstöd för perioden maj till augusti.

VD kommentar

Bio-Works momentum från första kvartalet fortsatte även under Q2. Bolagets tillväxt, försäljning och orderingång har varit mycket positiv. Både under andra kvartalet och under hela första halvåret. Försäljningen ökade med 7% under andra kvartalet jämfört med Q2 2019. Orderingången har växt 38% jämfört med Q2 2019 och 24% jämfört med förra kvartalet (Q12020).

Här följer min sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2Q20.

Bolagets försäljning i Q2 2020

Bio-Works försäljning under kvartalet uppgick till 1 663 KSEK vilket är 106 KSEK högre än förra året. Det är våra större kunder i alla delar av världen som fortsätter att stå för huvuddelen av försäljningen. Samtidigt ser vi att vårt tidigare arbete att bygga ett starkt nätverk av distributörer börjar ge effekt. Försäljning via distributörer stod för nästan 50% av vår försäljning i andra kvartalet.

Covid-19 skapar utmaningar men också möjligheter. Våra engagerade medarbetare har hållit igång vår produktion till full kapacitet under pandemin, men personliga säljmöten har varit i princip omöjliga att genomföra. Flera viktiga konferenser har blivit inställda vilket har tvingat oss att justera våra marknadsföringsplaner för resten av året. Under det kommande halvåret måste vi tänka kreativt. Både när det gäller att planera och genomföra vår övergripande affärsstrategi.

Ökat fokus på försäljning och säljorganisation  

Ett viktigt mål för 2020 har varit att bygga ut vår globala säljplattform. Ett mål som står oförändrat oberoende av förändringen i VD positionen. Vi fortsätter att utveckla vårt amerikanska dotterbolag och göra det möjligt för fler rekryteringar senare under året. Vi ser redan resultat av att ha rekryterat vår första amerikanska medarbetare då vi kan utnyttja ett bredare kundnätverk och har startat upp samarbeten med flera nyckelkunder i USA.

Samtidigt har vi rekryterat en ny Key Account Manager i Tyskland som kommer att ge oss ett förnyat fokus på en betydelsefull region på den europeiska marknaden.  Vårt aktiva samarbete med våra distributörer, speciellt i tillväxtregionerna fortsätter. Något som kommer att hjälpa oss att nå ut till flera globala kunder. 

Första reflektioner

I skrivande stund har jag varit på plats i 6 veckor. Jag är mycket imponerad över bredden och kvaliteten på vår produktportfölj som våra talangfulla medarbetare har utvecklat. Speciellt imponerande är våra jonbytare som har presterat i toppklass särskilt när det gäller rening av oligonukleotider och peptider. Antalet kliniska projekt baserad på peptider och oligonukleotider fortsätter att öka, vilket ger flera möjligheter för Bio-Works att sälja lösningar som gör det möjligt för våra kunder att producera terapier med högre renhet till en lägre produktionskostnad. Vi har en stark teknisk grund att bygga vidare på som vi nu fortsätter att kommersialisera. Potentialen är stor och jag ser fram emot att leda Bio-Works team. Tack för att du ger oss möjligheten och för ditt förtroende.    

Uppsala 21 augusti, 2020

Jonathan Royce

VD, Bio-Works Technologies AB

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-21 13:00 CET.

För mer information: www.bio-works.com eller kontakta Jonathan Royce, vd Bio-Works, e-mail: jonathan.royce@bio-works.com telefon: +46 70 143 4143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar