Delårsrapport för Bio-Works Technologies AB (publ) januari – juni 2018

 

Halvåret 1 januari – 30 juni 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 550 (2 858) KSEK vilket är en ökning med 24 procent

 • Under första halvåret 2018 fakturerade Bio-Works både sin historiskt näst största order på drygt 1 000 KSEK och tredje största på ca 950 KSEK.

 • Periodens resultat var -16 181 (-10 150) KSEK

 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,84 SEK (-0,98 SEK)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 950 (-8 648) KSEK

 • Likvida medel uppgick till 71 240 (24 868) KSEK vid periodens slut

 • Vid årsstämman 18 maj invaldes två nya styrelsemedlemmar Kirsti Gjellan och Lena Söderström. Samtidigt avgick Per-Olov Crona och Mats Johnson ur styrelsen.

 • Vid årsstämman 18 maj 2018 beslöts att genomföra dels en riktad nyemission till de två nya styrelseledamöterna dels två optionsprogram varav det ena riktade sig till styrelsen och det andra till medarbetarna.

Viktiga händelser under första halvåret 2018

 • Kundbasen växte med 68 procent under första halvåret och antalet kunder uppgick till 176. Ambitionen för året var att växa och utöka kundbasen med 75 procent, men vi har genom den snabba tillväxten under första halvåret stora möjligheter att överträffa detta.

 • Bio-Works största kund, PolyPeptide, har fortsatt att köpa stora volymer för flera projekt under 2018.

 • Fyra kunder använder nu våra produkter i full produktionsskala. En av dessa producerar en FDA godkänd läkemedelsprodukt. Vi har nu 40 kunder som ligger i olika faser av uppskalningsprojekt, vid årsskiftet var det 30 kunder.

 • Under våren etablerade Bio-Works ett nytt försäljningskontor i Philadelphia, USA, för att bättre kunna bearbeta den stora marknaden på amerikanska kontinenten. Vi har förhållandevis snabbt skapat en bra prospektlista i Nordamerika och har en snabbt ökande kundbas där.

 • Vi fortsätter att bygga våra prospekt- och kundlistor i Asien.

 • Under vintern rekryterades tio nya medarbetare i syfte att bygga för tillväxt genom utveckling av den egna försäljningen och snabba på produktutvecklingen.

 • Utveckling av vår nya Protein A produkt, WorkBeads affimAb, går i stort enligt plan. Vi planerar för testleverenser från september och leverans av slutlig produkt från oktober. Marknadsföringen påbörjades vid ett vetenskapligt möte i USA under juli.

 • Bio-Works genomgick en stor kvalitetsgranskning av ett större etablerat företag från Nordamerika i under maj månad som vidimerade vikten av att vi certifierar oss för ISO 9001:2015.

 • Dotterföretaget Bio-Works Company Ltd med bas i Hongkong avregistrerades 18 januari 2018 vilket innebär att Bio-Works koncernen nu består av moderföretaget Bio-Works Technologies AB och dotterföretaget Bio-Works Sweden AB.

 • Bio-Works Technologies AB aktie introducerades på First North, Nasdaq Stockholm den 14:e december 2017 och antalet aktieägare vid årsskiftet var 1 322. Den 30 juni 2018 uppgick antalet aktieägare till 1 297.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 juni 2018

 • Under juli månad har ytterligare en order inkommit på ca 150 KSEK från en befintlig och kontinuerligt återkommande uppskalningskund.

 • I början av juli köpte en ny amerikansk uppskalningskund en utav våra produkter för 72 KSEK för att påbörja sin uppskalning. Våra tekniska fördelar är väldigt tydliga i kundens applikation.

 • Under juli månad har orderingången från befintliga och nya kunder varit god, väsentligt bättre än förra året.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Jag vill börja detta brev med att tacka våra kunder, medarbetare och långsiktiga aktieägare. Den tillväxt vi har kunnat uppnå under det första halvåret 2018 är ett direkt resultat av det förtroende vi fått från er. Bio-Works börsnoterades i december 2017, och när jag tittar tillbaka på våra viktigaste affärsparametrar drygt ett halvår senare är det med stolthet jag kan meddela att vi överträffat dem.

I april nådde vi en mycket viktig milstolpe när en av våra kunder som använder Bio-Works separationsmedia, WorkBeads, vid produktion av ett biologiskt läkemedel meddelade att läkemedlet blivit FDA-godkänt. Det aktuella läkemedlet är det första bland flera läkemedelsprojekt som idag använder WorkBeads och som har gått hela vägen från labskala till storskalig produktion. Att WorkBeads nu används vid produktion av ett FDA-godkänt läkemedel är ett genombrott vi är riktigt stolta över. Det är en signifikant bekräftelse av vår teknologi som ytterligare har stärkt förtroendet för Bio-Works och våra produkter.

Att WorkBeads nu används vid produktion av ett FDA-godkänt läkemedel har minskat tröskeln för användningen av Bio-Works produkter i nya uppskalningsprojekt. Detta har också öppnat upp för nya försäljningsmöjligheter. Försäljningen första halvåret 2018 var 24 procent högre än försäljningen för samma period i fjol. Antalet kunder växte under första halvåret med 68 procent från 105 till 176. Baserat på utvecklingen i slutet av förra året satte vi ett mål att växa antalet kunder med 75 procent under 2018, vilket vi nästan uppnått redan till halvårsskiftet. Det är mycket viktigt att vi utökar antalet kundprojekt som kan utvecklas till uppskalningsprojekt och slutligen bli produktion, och därmed förbättra försäljningen kan på både kort och lång sikt. Försäljningstillväxten är till stor del ett resultat av våra ökade säljaktiviteter globalt, inte minst i Asien och Nordamerika, men också ett resultat av att våra kunder i allt högre grad återkommer med beställningar av våra produkter i större volymer. Värdet på en genomsnittorder har ökat. Det vi tidigare sagt är drivande i vår affärsverksamhet, att våra kunder kommer upp i storskalig produktion, har nu påbörjats.

Det är naturligtvis mycket positivt att vi får in nya kunder men vi vill också att ni noterar vikten av den inlåsningseffekt vi får med återkommande beställningar när allt fler av våra kunder arbetar med uppskalning och närmar sig produktion.  Regulatoriska myndigheter kräver ofta att samma separationsmedia som har använts vid slutet av utvecklingen av läkemedlet (fas 3) också används vid full produktion. Detta innebär återkommande order och intäkter för Bio-Works under läkemedlets hela livslängd på marknaden. Ordervärdena i produktionsskala varierar mycket beroende på varje enskild process men kan vara så stor som 10 MSEK per projekt och kund. Vi befinner oss fortfarande i ett mycket tidigt skede men vi ser att våra kunder som arbetar med uppskalning nu typiskt beställer för värden mellan 50 KSEK till 1 000 KSEK jämfört med 50 KSEK till 500 KSEK. Vi har vid halvårets slut, utöver den kund som producerar ett FDA-godkänt läkemedel, ytterligare 3 kunder som använder våra produkter i fullskalig produktion. Vi märker att de kunder som börjat använda våra produkter i ett projekt allt oftare använder våra produkter även i flera andra projekt i sin verksamhet – ibland i flera av deras fabriker på olika geografiska platser. Det är viktigt att notera att de riktigt stora volymerna kommer när fler kunder skalar upp och kommer in i produktionsfas med deras projekt.

Vi räknar med att vår europeiska försäljning fortsätter att växa med hjälp av vår egen personalstyrka. Vi har som planerat öppnat vårt försäljningskontor i USA under första halvåret 2018. Detta har gett oss en plattform att arbeta från och sköta relationerna med våra kunder i Nordamerika. Vi har redan nu intensifierat vårt säljarbete där som har resulterat i ett växande kundintresse och i fler leveranser för testning av Bio-Works produkter.

Inom de närmaste 2 - 3 åren ser vi ett skifte mot Asien och Nordamerika där vi räknar med den snabbaste tillväxten. Sydkorea arbetar för att inom några år vara världens största producent av biosimilarer (biologiska kopior av orginalläkemedel). Det har motiverat vår störste aktieägare, Amicogen som är ett ledande bioteknikbolag med huvudkontor i Sydkorea, att investera i oss. Amicogen har också varit medverkande i utvecklingen av vår Protein A produkt. 

Utvecklingen av vår Protein A produkt, som vi kallar WorkBeads affimAb, närmar sig nu full lansering och därmed de första leveranserna. Vi har börjat marknadsföringen och kommer i september att börja skicka ut prover av produkten till ett antal kunder som efterfrågat den. Det initiala gensvaret är mycket positivt. Vår strategiska fokus just nu är att få företag som tillverkar antikroppar att testa produkten. Över tid kan de då använda produkten i sina projekt och bli en del av deras uppskalning. Då kan vi få samma inlåsningseffekt med WorkBeads affimAb som vi har sett att vi får vid införsäljningen av övriga WorkBeads produkter när vi tidigt bygger in våra produkter i kundens utvecklingsprocesser. Vi förväntar oss att WorkBeads affimAb kommer att öka Bio-Works tillväxt över de nästkommande åren.

Vi tackar för ert förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2018.

Uppsala den 17 augusti 2018

Mats Johnson

VD

Bio-Works Technologies AB (publ)

 

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor vid Nasdaq First North, Stockholm

 

Nästa rapportdatum

Bokslutskommuniké                 22 februari 2019

Årsredovisning 2017                  3 maj 2019

Årsstämma  

Årsstämma för 2018 kommer att hållas 24 maj 2019.

 

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37

Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2018-08-17 kl. 8.00.

 

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler. Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Bolagets processer och kvalitetssystem följer standarden ISO 9001:2008.

Sedan 14 december 2017 är Bio-Works Technologies AB: s aktie noterad på Nasdaq First North, Stockholm.

Om oss

Bio-Works bedriver FoU, tillverkning och leverans av agarosbaserade resiner som används för att separera proteiner och andra biomolekyler. I detta stora, etablerade område är våra produkter innovativa och banbrytande med enastående prestanda. De används i akademiska forskningslaboratorier och biofarmaceutiska företag. Bio-Works forsknings-, utvecklings- och produktionsanläggningar finns i Uppsala, Sverige. Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001: 2015 och produkter tillverkas i en farmaceutisk GMP-anläggning.

Prenumerera

Dokument & länkar