KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB

Report this content

Välkommen till årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935-3559, (”Bolaget”) fredagen den 18 maj, 2018, kl. 11.00 i Linnésalen, Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 maj 2018 (notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken fredag den 11 maj 2018), och
 •  anmäla sig till Bolaget senast den 15 maj 2018.

Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till Bolaget genom e-mail till info@bio-works.com, senast den 15 maj 2018. Vid sådan anmälan ska aktieägarens namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 11 maj 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget antingen genom e-mejl till info@bio-works.com eller med post till Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Beslut om nyemission.
 16. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Anställda).
 17. Beslut om valberedningens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Styrelsen).
 18. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Advokat Lars Widhagen föreslås till årsstämmans ordförande.

Punkt 10 – Beslut om dispositioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att utdelning inte ska utgå.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Bio-Works Technologies valberedning inför årsstämman 2018 består av

 • ,
 •  Rosemari Herrero, utsedd av Almi Invest AB, och
 •  Andrew Bright, utsedd av Andrew Bright.

Valberedningen föreslår att:

 •  antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara 5 utan några suppleanter, och
 •  antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

 •  180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
 •  utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt
 •  revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

Omval av:

 •  Thomas Pollare,
 •  Yong Chul Shin, och
 •  Patrick van de Velde.

Nyval av:

 •  Kiristi Gjellan, och
 •  Lena Söderström.

Thomas Pollare föreslås till styrelseordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, www.bio-works.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton. Grant Thornton har meddelat att Micael Schultze fortsätter som huvudansvarig revisor förutsatt att omval sker.

Punkt 15 – Beslut om nyemission

Valberedningen för Bio-Works Technologies AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av högst 20 000 aktier enligt följande villkor.

1. Genom nyemissionen av högst 20 000 aktier kan Bolagets aktiekapital öka med högst 2 000 kronor.

2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de av årsstämman 2018 nyvalda styrelseledamöterna Kirsti Gjellan och Lena Söderström. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att valberedningen gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att dessa erbjuds teckna aktier. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelsemedlemmarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

För det fall årsstämman väljer andra styrelseledamöter än av valberedningen föreslagna ska följande principer gälla. De nyvalda ledamöterna ska ha rätt att teckna högst 20 000 aktier, dock högst 10 000 vardera.

3. Teckningskursen som ska betalas för varje ny aktie ska uppgå till 100% av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 10 handelsdagar som föregår årsstämman den 18 maj 2018. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

4. Teckning ska ske genom betalning inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

5. Nya aktier medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

6. De nya aktierna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att aktierna kommer att tecknas av styrelseledamöterna till marknadspris görs bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

7. Vid full teckning av aktier kommer upp till 20 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag. Det totala antalet registrerade aktier och röster vid tidpunkten för detta förslag är 19 315 670 aktier. Full teckning av samtliga 20 000 aktier medför en utspädningseffekt om maximalt 0,1 procent beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag.

8. Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra denna emission och incitaments-programmen enligt punkterna 15–17 på dagordningen beräknas uppgå till sammanlagt maximalt 100 000 kronor. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av aktierna och teckningsoptionerna.

9. Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

10. Styrelseordföranden, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear.

Punkt 16 – Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 (Anställda)

Styrelsen, med undantag för styrelseledamoten och verkställande direktör Mats Johnson, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emission av högst 150 000 teckningsoptioner anställda i Bio-Works, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor.

Följande villkor ska gälla för emissionen.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma personalen inom Bolagets koncern, totalt maximalt 32 personer (”Deltagarna”). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att teckna teckningsoptioner enligt förevarande förslag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds förvärva teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Deltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till Deltagarnas position, ansvar och arbetsprestation i Bolagets koncern samt att om de är nyanställda. Bolagets verkställande direktör ska äga rätt att teckna högst 15 000 teckningsoptioner. Övriga Deltagare ska äga rätt att teckna högst 15 000 teckningsoptioner vardera.

2. Överteckning kan ej ske.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista och kan ske till och med den 1 juni 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

5. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadspris per den 18 maj 2018, med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

6. Betalning för de teckningsoptioner som ska emitteras till marknadspris enligt punkten 5 ovan ska erläggas genom kontant betalning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

7. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med 1 april 2021 till och med 30 juni 2021. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till
150 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 10 handelsdagar som föregår årsstämman den 18 maj 2018. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre.

8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 150 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 0,78 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag. Det totala antalet registrerade aktier och röster vid tidpunkten för detta förslag är 19 315 670 aktier. Fullt utnyttjande av samtliga 150 000 teckningsoptioner medför en utspädningseffekt om maximalt 0,77 procent beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag.

9. De aktier som kan komma att nytecknas ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

10.Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

11. Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas av Deltagarna till marknadspris gör styrelsen bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra punkterna 15–17 på dagordningen beräknas uppgå till maximalt 100 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

12. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. Teckningskursen och det antal aktier varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

13. Styrelsen eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta emissionsbeslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det föreslås att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor.

Punkt 17 – Beslut om valberedningens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner 2018/2021 (Styrelsen)

Valberedningen föreslår att stämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 60 000 teckningsoptioner ledamöter i styrelsen (Styrelse), med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6 000 kronor.  

Följande villkor ska gälla för emissionen.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa av Bolagets av årsstämman 2018 valda styrelseledamöter; Kirsti Gjellan, Lena Söderström, Thomas Pollare och Patrick van de Velde (”Styrelsedeltagarna”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att valberedningen gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Styrelsedeltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Styrelsedeltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsedeltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna är enligt följande: Kirsti Gjellan och Lena Söderström ska äga rätt att teckna teckningsoptioner baserat på det antal aktier de tecknats i nyemissionen enligt punkt 15 på dagordningen x 1,5, dock högst 15 000 teckningsoptioner vardera. Övriga styrelseledamöter ska äga rätt att teckna högst 30 000 teckningsoptioner totalt, fördelat enligt följande: Thomas Pollare 15 000, Patrick van de Velde 15 000. Dr Yong Chul Shin, som är anställd av Bolagets största aktieägare, Amicogen, Inc, ges inte någon rätt att teckna teckningsoptioner.

För det fall årsstämman väljer andra styrelseledamöter än av valberedningen föreslagna ska följande principer gälla: högst 60 000 optioner ska kunna emitteras och rätten att teckna dessa ska vara jämt fördelade mellan ledamöterna, dock högst 15 000 optioner vardera. För nyvalda ledamöter gäller begräsningen om högst 1,5 x antal aktier som tecknas enligt punkt 15 på dagordningen.

2. Överteckning kan ej ske.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista, och kan ske kan ske till och med den 1 juni 2018. Teckningstiden får förlängas.

4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

5. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadspris per den 18 maj 2018, med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

6. Betalning för de teckningsoptionerna ska erläggas genom kontant betalning i samband med teckning. Betalningstiden får förlängas.

7. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med 1 april 2021 till och med 30 juni 2021. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 10 handelsdagar som föregår årsstämman den 18 maj 2018. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre.  

8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 60 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 0,31 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag. Det totala antalet registrerade aktier och röster vid tidpunkten för detta förslag är 19 315 670 aktier. Fullt utnyttjande av samtliga 60 000 teckningsoptioner medför en utspädningseffekt om maximalt 0,31 procent beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag.

9. De aktier som kan komma att nytecknas ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

10. Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

11. Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas av Styrelsedeltagarna till marknadspris görs bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra punkterna 15–17 på dagordningen beräknas uppgå till maximalt 100 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

12. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. Teckningskursen och det antal aktie varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

13. Mikael Gordon eller den Mikael Gordon annars förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta emissionsbeslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det föreslås att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 15, 16 och 17 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 315 670 aktier med en röst vardera, Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala, och på Bolagets hemsida, www.bio-works.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 0702-998018.

Uppsala i april 2018

Bio-WorksTechnologies AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the AGM of Bio-Works Technologies will be available in English on www.bio-works.com

Prenumerera

Dokument & länkar