Kallelse till extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB

Report this content

Välkommen till extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, (”Bolaget”) måndagen den 9 september 2019, kl. 17.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.

 

Deltagande                                                                                               

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 september 2019, och
 • anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 4 september 2019.

Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till Bolaget genom e-mail till info@bio-works.com, senast onsdagen den 4 september 2019. Vid sådan anmälan ska aktieägarens namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd tisdagen den 3 september 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget antingen genom e-mail till info@bio-works.com eller med post till Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 8. Beslut om arvode till styrelsen.
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleant.
 10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Advokat Lars Widhagen föreslås till stämmans ordförande.

Punkt 7 – Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som representerar 17 procent av aktierna i Bolaget föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) och suppleanter en (1).

Punkt 8 – Arvode till styrelsen

Aktieägare som representerar 17 procent av aktierna i Bolaget föreslår samma arvoden till styrelsen, som årsstämman beslutade om, således på årsbasis:

 • 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna, samt
 • utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott.

Punkt 9 – Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleant

Yong Chul Shin har meddelat styrelsen att han frånträder som styrelseledamot i Bolaget, men att han står till förfogande som styrelsesuppleant.

Aktieägare som representerar 17 procent av aktierna i Bolaget föreslår val av:

 • Peter von Ehrenheim (styrelseledamot)
 • Thomas Eklund (styrelseledamot)
 • Yong Chul Shin (suppleant)

Peter von Ehrenheim föreslås ersätta Thomas Pollare såsom styrelseordförande.

Styrelsen föreslås således utgöras av Peter von Ehrenheim (styrelseordförande) och Thomas Eklund samt de av årsstämman valda styrelseledamöterna Kirsti Gjellan, Thomas Pollare, Lena Söderström och Patrick van de Velde, med Yong Chul Shin såsom suppleant.

Föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, www.bio-works.com.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 415 746 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppsala i augusti 2019

Bio-Works Technologies AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the EGM of Bio-Works Technologies will be available in English on www.bio-works.com

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Dokument & länkar