Kommunike från årstämman i Bio-Works Technologies AB

Årsstämman 2018 i Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) hölls idag den 18 maj 2018 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bio-Works.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att resultatmedlen, 93.589.698 SEK, balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode ska utgå med 90 000 kronor till var och en av ledamöterna och med 180 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Arvoden till styrelsen är oförändrade från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Pollare, Yong Chul Shin och Patrick Van de Velde. Kirsti Gjellan och Lena Söderström valdes till nya ledamöter. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Grant Thornton Sweden AB valdes som Bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Micael Schultze kommer vara huvudansvarig.

Beslut om nyemission av högst 20.000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag beskrivet i kallelsen till stämman, att emittera högst 20 000 aktier till styrelsens nya ledamöter som också ger möjlighet till att teckna 1,5 köpoption per tecknad aktie. Dessutom beslutades att Thomas Pollare och Patrick Van de Velde kan teckna 15.000 köpoptioner var, också det enligt valberedningens förslag.

Beslut om optionsprogram enligt styrelsens förslag

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag beskrivet i kallelsen till stämman, att emittera högst 150.000 köpoptioner till företagets anställda.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.bio-works.com.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om oss

Bio-Works bedriver FoU, tillverkning och leverans av agarosbaserade resiner som används för att separera proteiner och andra biomolekyler. I detta stora, etablerade område är våra produkter innovativa och banbrytande med enastående prestanda. De används i akademiska forskningslaboratorier och biofarmaceutiska företag. Bio-Works forsknings-, utvecklings- och produktionsanläggningar finns i Uppsala, Sverige. Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001: 2015 och produkter tillverkas i en farmaceutisk GMP-anläggning.

Prenumerera

Dokument & länkar