Kommunike från årstämman i Bio-Works Technologies AB

 

Årsstämman 2019 i Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) hölls idag den

17 maj 2019 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bio-Works.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att resultatmedlen, 48 881 619 SEK, balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode ska utgå med 90 000 kronor till var och en av ledamöterna och med 180 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Arvoden till styrelsen är oförändrade från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Pollare, Yong Chul Shin, Patrick Van de Velde, Kirsti Gjellan och Lena Söderström. Thomas Pollare omvaldes som styrelseordförande.

Grant Thornton Sweden AB valdes som Bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Micael Schultze kommer vara huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler vara begränsat till att motsvara en utspädning om totalt 20 procent av antalet aktier i bolaget.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.bio-works.com.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar