Kvartalsrapport för Bio-Works Technologies AB (publ)

Report this content

Juli – September 2019

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler. Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av bioteknikindustrin med specialistkompetens inom separationsmedia för biomolekyler.

Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Bolagets kvalitetssystem är certifierat för standarden ISO 9001:2015. Bio-Works Technologies AB: s aktie är noterad på Nasdaq First North, Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca,  är utsedd Certified Adviser.

                    

                    Perioden 1 juli – 30 september 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 629 (659) KSEK, en ökning med 147 %.
 • Orderingången ökade till 1 245 (670) KSEK, en ökning med 86 %.
 • Rörelseresultatet i tredje kvartalet var -11 317 (-7 915) KSEK.
 • Resultat per aktie i tredje kvartalet uppgick till – 0,37 (- 0,41) SEK baserat på antalet registrerade aktier på balansdagen. Det genomsnittliga resultatet per aktie för perioden var -0,38 (-0,41).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 300 (-7 098) KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 88 324 (64 092) KSEK vid periodens slut.

                     Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Den riktade och företrädesemissionen som påbörjades i Q2 slutfördes i juli med ett nettotillskott till kassan av 62,6 MSEK.
 • Kundstocken ökade med 10 % under kvartalet till 382. Två ytterligare kunder är nu i produktion och totalt har vi nu 19 kunder i sen uppskalning och i produktion.
 • Försäljningen i Nordamerika t.o.m. Q3 är ca 10 gånger högre än förra året.
 • Marknadspositionen i Östeuropa fortsätter att förstärkas med ett flertal kunder som närmat sig produktionsskala eller skalar upp sin produktion.
 • Vi har erhållit beslut om en finansiering på 250 KSEK för marknadsutveckling i Asien från Tillväxtverket.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 september 2019

 • Vi annonserade samarbetet med vår nya distributör i Kina, Gene Co., 15 oktober. Med dem som distributör i Kina förstärker vi väsentligt vår geografiska täckning i landet och kraft i försäljningsprocessen.
 • På vår hemsida http://www.bio-works.com/ ger vi löpande uppdateringar om vad som händer i företaget.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Tredje kvartalet 2019 har präglats av god orderingång och försäljning. Perioden är väsentligt bättre jämfört med Q3 2018. Responsen från nya kunder som testar våra produkter är fortsatt mycket positiv.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna under tredje kvartalet 2019.

Ökad försäljning tredje kvartalet 2019. Bolagets försäljning under Q3 var 1 629 KSEK vilket är 147% högre än motsvarande kvartal förra året. Även orderingången är noterbart högre (86 %). Tillväxten kommer huvudsakligen från bolagets kunder som befinner sig i sen uppskalningsfas och produktion. En utveckling som innebär att bolaget ges en kvartalsvis jämnare och högre försäljning. Den starka tillväxten av uppskalningskunder i Nordamerika syns tydligt i försäljningssiffrorna som fram till och med Q3 är nästan 10 gånger högre jämfört med förra året.

Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio-Works starka kundtillväxt under Q3 ger bolaget en breddad kundbas, framförallt i Nordamerika och Asien. Efter tredje kvartalet 2019 har bolaget 382 aktiva kunder jämfört med 348 kunder efter andra kvartalet. Med stor sannolikhet kommer vi överträffa årsmålet 400 aktiva kunder. Vi ser en fortsatt bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i uppskalningsfaserna och produktion. Bolaget har efter tredje kvartalet 55 kunder i uppskalningsfas. Bland dessa befinner sig 8 kunder i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion, där vi per utgången av Q3 hade 11 kunder. Av dessa 11 kunder ingår en producent av ett FDA-godkänt läkemedel med global försäljning.

Fortsatt god utveckling för WorkBeads affimAb. Under Q3 har flera läkemedelsproducerande bolag börjat testa WorkBeads™ affimAb. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och renhet vid produktion av antikroppar. Den ökade renheten attraherar kunder i tidig uppskalningsfas och kundtester visar att WorkBeads affimAb adderar värde för kunderna. Med en tydlig differentiering, såsom renhet, jämfört med konkurrenternas produkter är vår bedömning att vi kommer att kunna ta marknadsandelar inom detta område.

Välpositionerade inför framtiden. Under 2019 fortsätter vi ambitiöst arbetet att bredda vår kundbas geografiskt och ge stöd till våra kunder i uppskalningsfas och produktion. I Östeuropa är utvecklingen av dessa kundgrupper mycket god och vår marknadsposition förstärks kontinuerligt. Asien och Nordamerika är allt viktigare för vår försäljning och är de marknader där vi räknar med störst tillväxt de närmaste åren. Försäljningsökningen i Nordamerika hittills i år är särskilt tydlig (ungefär 10 gånger högre t.o.m. Q3 jämfört med föregående år). Även prospekt- och kunduppbyggnaden är mycket god vilket resulterar i återkommande större uppskalnings- och produktionsorder. I Asien förstärker vi vår distributionsorganisation, framförallt i Kina med en större och starkare distributör för att öka vår förmåga att täcka hela landet. Vi kommer även inom den närmaste tiden ta beslut om distributör för Indien och ASEAN-länderna. Centralt har vi förstärkt resurserna för prospektuppföljning (Inside Sales’) med syfte att bättre kunna följa upp allt fler kundkontakter och öka våra Key Account Managers tid för kundmöten.

För Bio-Works är det av stor vikt att tidigt komma in i våra kunders uppskalningsprojekt och säkerställa att våra produkter integreras i produktionsprocessen. Då får vi långsiktigt stabil försäljning genom den tröghet som finns för att byta leverantör i färdiga processer. Vi förstärker nu försäljningsorganisationen globalt med ökad fokus mot dessa kunder. I det arbetet ingår även att öka vår interna bioprocesskompetens och med vårt utökade nätverk skapa ett effektivare försäljningsarbete mot större läkemedelsbolag och kontraktstillverkare.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2019 och framåt.

Uppsala 18 oktober, 2019

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37. Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2019-10-18 kl. 13.00.

Prenumerera

Dokument & länkar