Kvartalsrapport för Bio-Works Technologies AB (publ),  April – Juni 2019

Report this content

                    Perioden 1 april – 30 juni 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 557 (1 407) KSEK, en ökning med 11 %.
 • Orderingången ökade till 1 983 (1 287) KSEK, en ökning med 54 %.
 • Resultatet i andra kvartalet var -11 557 (-8 847) KSEK.
 • Resultat per aktie i andra kvartalet uppgick till -0,46 (-0,46) SEK baserat på antalet registrerade aktier på balansdagen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 713 (-10 106) KSEK. Beloppet avser kassaflödet exklusive den pågående nyemissionen. Med uppbokade fordringar avseende emissionsbeloppet uppgår kassaflödet till -73 520 KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 35 618 (71 240) KSEK vid periodens slut.

                    Viktiga händelser under andra kvartalet 2019

 • Kundstocken ökade med 20 % under kvartalet till 348 aktiva kunder vilket till stor del kan hänföras tillväxten i Nordamerika och Asien. Flera av våra uppskalningskunder ökade intensiteten i sina projekt, därav den ökade försäljningen och orderingången.
 • Fortsatt förstärkning av marknadspositionen i Östeuropa med ett flertal kunder som nämat sig produktionsskala eller skalar upp sin produktion.
 • Mycket bra respons under våra konferensaktiviteter under andra kvartalet vilket har lett till en kraftigt förstärkt prospektlista.
 • Fokus för hela organisationen är även fortsatt att bygga försäljningen genom att maximera kundbesök med fokus på uppskalningskunderna och tillhandahålla god teknisk argumentation för produkternas funktion.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 juni 2019

 • Företaget genomförde en riktad och en företrädesemission under juni och juli 2019 som inbringar 69,8 MSEK med emissionskostnader på 7MSEK.
 • På vår hemsida www.bio-works.com ger vi löpande uppdateringar om vad som händer i företaget.

 

                     VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Andra kvartalet 2019 har präglats av hög aktivitet med fler kunder än någonsin som testar våra produkter. Den positiva respons vi får från våra kunder globalt är inspirerande, framför allt i Östeuropa, Nordamerika och Asien.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna under andra kvartalet 2019.

Finansiering under 2019. Vi genomförde under andra kvartalet en övertecknad finansieringsrunda som avslutades i juli som har gett ett kassatillskott netto på 62,8 MSEK och därmed signifikant ökat handlingsutrymmet för att fortsätta bygga bolaget enligt plan. Detta ger oss bättre möjligheter än någonsin tidigare att ta tillvara på de globala affärsmöjligheterna. Vi vill här rikta ett stort tack till alla våra investerare för det förtroende ni ger oss.

 

Ökad försäljning andra kvartalet 2019. Bolagets försäljning under Q2 var 1 557 KSEK vilket är 11% högre än motsvarande kvartal förra året. Orderingången är noterbart högre (54 %) jämfört med samma period förra året. Detta trots att order från vår största kund dröjer för detta år. I denna period förra året var majoriteten av försäljningen en leverans till denna enskilda kund. Vi har nu en betydligt mer spridd försäljning huvudsakligen från uppskalnings- och produktionskunder som nu kommit längre i sin uppskalning. Vi har fortsatt stor tillförsikt att för helåret 2019 visa god försäljningstillväxt jämfört med 2018. Bolagets försäljning per kvartal förväntas fortsätta att vara relativt ojämn fram till dess att orderinflödet inte längre är beroende av när ett mindre antal kunder lägger större order.

Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio-Works starka kundtillväxt fortsätter under Q2 och ger oss en breddad kundbas framförallt i Nordamerika och Asien. Efter andra kvartalet 2019 har bolaget 348 aktiva kunder jämfört med 291 kunder efter första kvartalet. Vi ser en fortsatt bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i de för oss så viktiga uppskalning- och produktionsfaserna, där vi efter andra kvartalet har 56 kunder i uppskalningsfas och 9 kunder i full produktion. 8 kunder befinner sig i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion. Bland de kunder som nått full produktion ingår en producent av ett FDA-godkänt läkemedel med global försäljning samt en kund i Asien och två kunder i Nordamerika.

Fortsatt god utveckling för WorkBeads affimAb. Under Q2 har ytterligare flera stora läkemedelsproducerande bolag börjat testa WorkBeads™ affimAb. Vi har detaljerade data som är mycket attraktiva för kunderna vilket leder till stort intresse för att testa produkten. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och renhet vid produktion av antikroppar. Vi förväntar oss att WorkBeads™ affimAb kommer addera signifikant tillväxt de nästkommande åren. Vi bedömer att efterfrågan är stor samtidigt som försäljningspriset per enhet är avsevärt högre, generellt 5-10x högre än för våra övriga produkter. Försäljningsutvecklingen av WorkBeads affimAb under 2019 och de närmaste åren kommer att bli väldigt spännande.

Välpositionerade inför framtiden. Under 2019 fortsätter vi ambitiöst arbetet med att bredda vår kundbas geografiskt. Utvecklingen i Östeuropa är god och vår marknadsposition konstant starkare. Asien och Nordamerika är allt viktigare marknader för vår framtida försäljning och är också de marknader där vi räknar med störst tillväxt de närmaste åren. Vi förstärker vår distributionsorganisation i Asien, framförallt i Kina och Indien och bygger vidare på en egen organisation i Nordamerika. Vi fortsätter även uppbyggnaden i Europa. Ett arbete som kommer att intensifieras under andra halvåret.

För Bio-Works är det av stor vikt att tidigt komma in i våra kunders projekt och säkerställa att våra produkter integreras i produktionsprocessen. Något som skapar en långsiktig inlåsningseffekt eftersom steget att byta leverantör senare i uppskalning eller produktion är stort, delvis av regulatoriska skäl. Med vår bevisade förmåga att leverera på våra kunders behov och stötta dem fram till full produktionsfas får bolaget ett stabilt kassaflöde över tid och säkerställer ett signifikant värde för våra aktieägare.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2019 och framåt.

Uppsala 23 augusti, 2019

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

 

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37, Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2019-08-23 kl. 13.00.

                     Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler. Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Bolagets kvalitetssystem är certifierat för standarden ISO 9001:2015. Bio-Works Technologies AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North, Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se är utsedd Certfied Advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar