Övertecknad nyemission i Bio-Works Technologies

Report this content

Bio-Works Technologies AB:s (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesmissionen”) är övertecknad och Bio-Works tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 34,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 juni 2019. Totalt har 5 053 668 aktier, motsvarande cirka 91,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter och 470 808 aktier, motsvarande cirka 8,5 procent av företrädesemissionen tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och lämnade emissionsgarantier kommer inte att utnyttjas. Parallellt med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad nyemission om 5 555 600 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”), som fulltecknades och Bio-Works tillförs därigenom en emissionslikvid om ytterligare cirka 35 MSEK. Bio-Works tillförs således genom nyemissionerna en total emissionslikvid om cirka 70 MSEK.

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2019. De personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 27 juni 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Parallellt med Företrädesemissionen genomförde Bio-Works den Riktade Nyemissionen om cirka 35 MSEK. Den Riktade Nyemissionen riktades till Thomas Eklund, Peter Ehrenheim via bolag, Newton Aguiar, Staffan Persson via bolag, Rehnman Healthcare Equity L/S och Amicogen, Inc. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen var samma som i Företrädesemissionen.

Genom nyemissionerna kommer Bio-Works aktiekapital att öka med totalt 1 108 007,60 kronor till 3 041 574,60 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 080 076 till 30 415 746. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 2 juli 2019 och de nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North under vecka 27 2019.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare till Bio-Works och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Bio-Works och Vator Securities i samband med nyemissionerna.

 

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

 

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 08.45 CEST.

 

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bio-Works. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bio-Works har endast skett genom det prospekt som Bio-Works offentliggjorde den 3 juni 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bio-Works har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bio-Works aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Mats Johnson, CEO

Prenumerera

Dokument & länkar