Årsstämma i BioGaia

Report this content

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 6 maj 2021 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen 
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
 • en utdelning på 3,41 kronor per aktie samt avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens
 • om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag för att anpassa det högsta tillåtna antalet styrelseledamöter till valberedningens förslag
 • att antalet styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter 
 • omval av Ewa Björling, Maryam Ghahremani, Vanessa Rothschild, David Dangoor, Peter Elving, Anthon Jahreskog, Niklas Ringby och Peter Rothschild samt nyval av Christian Bubenheim som styrelseledamöter
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode skall utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande, med 450 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 250 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
 • att ett ytterligare arvode om högst 50 000 kronor per månad skall utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
 • att godkänna styrelsens ersättningsrapport, samt
 • om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

Vd:s presentation på årsstämman finns på BioGaias hemsida.


Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2021-05-06    Delårsredogörelse januari – mars 2021
2021-04-13    Kombination av L. reuteri-stammar minskar symptom hos barn med halsont
2021-04-08    BioGaia tecknar exklusivt avtal i Egypten

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera