BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Kommentar från vd:
”2018 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för BioGaia. Vi nådde en försäljning på 742 miljoner kronor vilket innebar en tillväxt på 16 % om valutaeffekterna exkluderas. Försäljningen ökade i alla regioner, EMEA, Asia Pacific och Americas, och i både barn- och vuxensegmentet. Vi fortsätter att växa snabbarre än marknaden, som beräknas växa med ungefär tio procent per år. Som nytillträdd vd tar jag över en verksamhet med en positiv trend - och med stor potential”, säger Isabelle Ducellier, vd BioGaia.

Fjärde kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2017).

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,7 (170,1) miljoner kronor, en ökning med 23 % (exklusive valutaeffekter 16 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 158,0 (138,6) miljoner kronor, en ökning med 14 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 49,1 (31,0) miljoner kronor, en ökning med 58 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,1 (61,9) miljoner kronor, en ökning med 21 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursvinster/förluster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till 2,6 (-2,8) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet uppgått till 72,5 (64,7) miljoner kronor, en ökning med 12 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 57,0 (48,4) miljoner kronor, en ökning med 18 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,29 (2,79) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 26,9 (65,5) miljoner kronor. Skillnaden mot föregående år beror på ökat rörelsekapital.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Isabelle Ducellier tillträdde som ny vd i november.
 • MetaboGens första produkt blev klar för säkerhetsstudie.

Viktiga händelser efter 2018 års utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 741,9 (615,0) miljoner kronor, en ökning med 21 % (exklusive valutaeffekter 16 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 596,5 (492,6) miljoner kronor, en ökning med 21 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 141,7 (116,2) miljoner kronor, en ökning med 22 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 277,4 (233,0) miljoner kronor. I resultatet ingår Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick rörelseresultatet till 270,4 (233,0) miljoner kronor, en ökning med 16 %. Vid oförändrade redovisningsprinciper (se kommentar angående rörelseresultat för fjärde kvartalet) hade rörelseresultatet, exklusive omvärderingen av MetaboGen, uppgått till 276,5 (233,8), en ökning med 18 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 214,2 (180,6) miljoner kronor, en ökning med 19 %. Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 15 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 12,40 (10,42) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -22,9 (63,5) miljoner kronor. Det negativa kassaflödet beror på förvärvet av MetaboGen, utdelning samt ökning av rörelsekapital. Likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 285,0 (305,9) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman den 8 maj 2019 en utdelning enligt policy på 4,05 (4,31) kronor per aktie och en extra utdelning på 5,95 (4,69) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 10,00 (9,00) kronor per aktie.
 • Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 3,2 (2,7) miljoner kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 7 februari 2019 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i konferensen ring 08 – 505 58 351. Telefonkonferensen kan också följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q4-2018.

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070-994 58 74
Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

2018 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för BioGaia. Vi nådde en försäljning på 742 miljoner kronor vilket innebar en tillväxt på 16 % om valutaeffekterna exkluderas. Försäljningen ökade i alla regioner, EMEA, Asia Pacific och Americas, och i både barn- och vuxensegmentet. Vi fortsätter att växa snabbarre än marknaden, som beräknas växa med ungefär tio procent per år. Som nytillträdd vd tar jag över en verksamhet med en positiv trend - och med stor potential.
Isabelle Ducellier, vd BioGaia