BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 187,6 (207,6) miljoner kronor, en minskning med 10 % (exklusive valutaeffekter -4 %).
 • Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 180,7 (198,3) miljoner kronor, en minskning med 9 % (exklusive valutaeffekter -3 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 139,6 (157,4) miljoner kronor, en minskning med 11 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 47,3 (49,9) miljoner kronor, en minskning med 5 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 94,7 (86,1) miljoner kronor, en ökning med 10 %.
 • Rörelseresultatet minskade med 34 % till 45,3 (68,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24 % (33 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,5 (50,9) miljoner kronor, en minskning med 24 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 2,02 (2,91) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 1 177,6 (2,8) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2020 till 1 467,9 (213,8) miljoner kronor.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2020

Den 12 oktober meddelade BioGaia att försäljning och resultat påverkas negativt i både kvartal tre och kvartal fyra 2020 på grund av den rådande covid-19 pandemin. 

Den 30 oktober 2020 meddelade BioGaia att bolaget genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförts cirka 1,1 miljarder kronor. 

Den 25 november 2020 meddelade BioGaia att en extra bolagsstämma i bolaget den 25 november 2020 beslutat: att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter, att välja Niklas Ringby till ny styrelseledamot, att inget arvode ska utgå till Niklas Ringby, att godkänna styrelsens beslut från den 30 oktober 2020 att ge ut högst 1 126 354 nya aktier av serie B, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 1 126 354 kronor.

Januari – December 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 747,1 (768,3) miljoner kronor, en minskning med 3 % (exklusive valutaeffekter -2 %).
 • Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 721,5 (743,0) miljoner kronor, en minskning med 3 % (exklusive valutaeffekter -2 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 583,1 (600,1) miljoner kronor, en minskning med 3 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 161,2 (167,3) miljoner kronor, en minskning med 4 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 318,8 (321,5) miljoner kronor, en minskning med 1 %.
 • Rörelseresultatet minskade med 6 % till 228,2 (242,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31 % (32 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 179,7 (187,3) miljoner kronor, en minskning med 4 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 10,07 (10,72) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 1 256,6 (-72,3) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 1 467,9 (213,8) miljoner kronor.

I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen den kommande årsstämman den 6 maj 2021 en utdelning på 3,41 (3,75) kronor per aktie vilket motsvarar 68,8 (65,0) miljoner kronor. Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 2,8 (2,8) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Den 3 februari 2021 meddelade styrelsen i BioGaia att bolaget reviderat utdelningspolicyn till att 50 % av vinsten efter skatt i moderbolaget delas ut till aktieägarna jämfört med tidigare 40 %.

Kommentar från vd

"2020 blev som bekant ett mycket utmanande år runt om i världen. BioGaias försäljning startade dock starkt med en tillväxt i linje med förväntningarna. Trots att covid-19 krisen började på allvar under mars månad, visade BioGaia en försäljningsökning med 7 % i första kvartalet och sedan en tillväxt på 10 % i andra kvartalet. Men under tredje kvartalet kunde vi se att pandemin skulle påverka vår försäljning negativt. Den 12:e oktober meddelade vi att vi förväntade oss en minskad försäljning och försämrat resultat för både kvartal tre och fyra. Vår försäljning går ju huvudsakligen till våra partners och distributörer vilket förklarar den något försenade effekten på försäljningen.

Efter en försäljningsminskning på 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %) för tredje kvartalet, så sjönk försäljningen med 10 % (exklusive valutaeffekter -4 %) för fjärde kvartalet jämfört med samma period förgående år med en fortsatt svag försäljning till följd av covid-19 i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här har långvariga lockdowns drabbat BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunnat besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot har vi sett god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina, något som stärkt oss i vår övertygelse att vi behöver satsa ytterligare på direkt till konsumentmarknadsföring på många av våra marknader."

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad delårsredogörelse.

 

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelse som kommer att hållas idag 4 februari 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08-505 583 54. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/13235.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 4 februari 2021, kl. 8:00.

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd och koncernchef, 08 555 293 00
Alexander Kotsinas, CFO, 08-555 293 00

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08-555 293 00, Org. nr 556380-8723, biogaia.se

BioGaia is an innovative Swedish healthcare company that develops, markets and sells probiotic products with documented health benefits. The products are sold through local distribution partners in more than 100 countries worldwide. The class B share of the Parent Company BioGaia AB is quoted on the Mid Cap segment of Nasdaq Stockholm. www.biogaia.com

Prenumerera

Citat

2020 blev som bekant ett mycket utmanande år runt om i världen. BioGaias försäljning startade dock starkt med en tillväxt i linje med förväntningarna. Trots att covid-19 krisen började på allvar under mars månad, visade BioGaia en försäljningsökning med 7 % i första kvartalet och sedan en tillväxt på 10 % i andra kvartalet. Men under tredje kvartalet kunde vi se att pandemin skulle påverka vår försäljning negativt. Den 12:e oktober meddelade vi att vi förväntade oss en minskad försäljning och försämrat resultat för både kvartal tre och fyra. Vår försäljning går ju huvudsakligen till våra partners och distributörer vilket förklarar den något försenade effekten på försäljningen. Efter en försäljningsminskning på 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %) för tredje kvartalet, så sjönk försäljningen med 10 % (exklusive valutaeffekter -4 %) för fjärde kvartalet jämfört med samma period förgående år med en fortsatt svag försäljning till följd av covid-19 i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här har långvariga lockdowns drabbat BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunnat besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot har vi sett god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina, något som stärkt oss i vår övertygelse att vi behöver satsa ytterligare på direkt till konsumentmarknadsföring på många av våra marknader.
Isabelle Ducellier vd och koncernchef, BioGaia