BioGaia AB - Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Kommentar från vd:
Det andra kvartalet blev ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 29 % (26 % valutajusterat) jämfört med andra kvartalet föregående år. Tack vare god tillväxt i både barn- och vuxensegmentet nådde vi för första gången över 200 miljoner kronor i försäljning. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet, säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia.

Andra kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2017).

 • Nettoomsättningen uppgick till 200,9 (156,0) miljoner kronor, en ökning med 29 % (exklusive valutaeffekter 26 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 168,5 (132,1) miljoner kronor, en ökning med 28 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 32,1 (23,0) miljoner kronor, en ökning med 39 %.
 • Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick till 72,9 (61,2) miljoner kronor, en ökning med 19 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till -4,6 (+1,5) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet ökat med 30 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 62,8 (47,2) miljoner kronor, en ökning med 33 %. Exklusive omvärdering av tidigare intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 18 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 3,62 (2,72) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -133,9 (-117,3) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning med 156,0 (130,0) miljoner kronor. 

Viktiga händelser under andra kvartalet 2018

 • BioGaia ökar sitt ägande i MetaboGen till 62 %. (Se även viktiga händelser efter andra kvartalets utgång.)
 • Axel Sjöblad, tidigare vd, avslutade sin anställning. Isabelle Ducellier blir ny vd från 5 november.
 • Studie som visar att Lactobacillus reuteri minskar benförlust hos äldre kvinnor publicerad i välrenommerade Journal of Internal Medicine.  

1 januari – 30 juni 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 357,5 (297,2) miljoner kronor, en ökning med 20 %. (Inga materiella valutaeffekter föreligger).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 300,2 (242,8) miljoner kronor, en ökning med 24 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 56,5 (49,5) miljoner kronor, en ökning med 14 %.
 • Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick till 129,1 (117,3) miljoner kronor, en ökning med 10 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till -13,6 (+1,8) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet ökat med 24 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 105,9 (90,1) miljoner kronor, en ökning med 18 %. Exklusive omvärdering av tidigare intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 10 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 6,14 (5,20) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -94,1 (-39,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 215,5 (305,9) miljoner kronor.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • BioGaias royaltyavtal med Nestlé, avseende försäljningen av mjölkpulver med Lactobacillus reuteri Protectis till barn över ett år, löper ut vid årskiftet. Nestlé har meddelat att de vill omförhandla royaltyavtalet. Förhandlingar återstår att avsluta men det har framgått att Nestlé önskar begränsa omfattningen av avtalet, vilket då kommer att medföra betydligt lägre royaltyintäkter.
 • BioGaia förvärvar ytterligare 30% i MetaboGen för 27,8 miljoner kronor. Ägarandelen uppgår då till 92% i MetaboGen.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag 17 augusti 2018 kl. 9:30 med tillförordnad vd Sebastian Schröder.

För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 62 Telefonkonferensen kan även följas på: https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q2-2018.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den tillförordnade verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2018 kl 8.00 

För vidare information: 
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070-994 58 74
Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Citat

Det andra kvartalet blev ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 29 % (26 % valutajusterat) jämfört med andra kvartalet föregående år. Tack vare god tillväxt i både barn- och vuxensegmentet nådde vi för första gången över 200 miljoner kronor i försäljning. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet.
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia