BioGaia AB - Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2018

Report this content

Kommentar från vd: 
Försäljningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 157 miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 % (exklusive valutaeffekter) jämfört med motsvarande period föregående år. I första kvartalets intäkter 2017 ingick en ersättning, från avtalet med Kabaya Ohayo i Japan, för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse för lansering. Korrigerat för denna intäkt ökade försäljningen med 18 % (exklusive valutaeffekter). Intäktsökningen drevs framförallt av god utveckling i regionerna EMEA och Americas och jag är speciellt glad över den fortsatt fina utvecklingen i Östeuropa och Brasilien samt stark försäljning till USA där vårt täta samarbete med våra partner nu ger resultat,” säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Första kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2017).

 • Nettoomsättningen uppgick till 156,6 (141,1) miljoner kronor, en ökning med 11 % (exklusive valutaeffekter 13 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 131,7 (110,8) miljoner kronor, en ökning med 19 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 24,4 (26,5) miljoner kronor, en minskning med 8 %. I första kvartalets intäkter 2017 ingick en ersättning, från avtalet med Kabaya Ohayo i Japan, för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse för lansering. Korrigerat för denna intäkt ökade försäljningen inom Vuxenhälsa med 24 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,2 (56,1) miljoner kronor. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till -9,0 (+0,3) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet uppgått till 65,2 (55,8) miljoner kronor, en ökning med 17 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 43,2 (42,9) miljoner kronor, en ökning med 1 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,49 (2,47) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 39,8 (77,5) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 347,9 (305,9) miljoner kronor.  

Viktiga händelser första kvartalet 2018 

 • Ytterligare två meta-analyser bekräftar den positiva effekten av BioGaias droppar vid spädbarnskolik.
 • Avtal med Abbott avseende rätten att sälja BioGaia Protectis tabletter i Kina.
 • Lansering av BioGaia Protectis tabletter med D-vitamin på den svenska marknaden.
 • Lansering av BioGaias produkter för munhälsa i Sverige, Danmark, Frankrike, Belgien och Nederländerna.
 • Lansering av BioGaia Protectis droppar i Indien.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång

 • BioGaia ökar sitt ägande i MetaboGen.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående bokslutskommunikén som kommer att hållas idag 25 april 2018 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 503 365 62 Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2018 

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 april, 2018 kl 8.00.

För vidare information: 
Axel Sjöblad, vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Försäljningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 157 miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 % (exklusive valutaeffekter) jämfört med motsvarande period föregående år. I första kvartalets intäkter 2017 ingick en ersättning, från avtalet med Kabaya Ohayo i Japan, för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse för lansering. Korrigerat för denna intäkt ökade försäljningen med 18 % (exklusive valutaeffekter). Intäktsökningen drevs framförallt av god utveckling i regionerna EMEA och Americas och jag är speciellt glad över den fortsatt fina utvecklingen i Östeuropa och Brasilien samt stark försäljning till USA där vårt täta samarbete med våra partner nu ger resultat.
Axel Sjöblad, vd BioGaia AB