BioGaia AB Delårsredogörelse - januari – september 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 173,8 (132,0) miljoner kronor, en ökning med 32 % (exklusive valutaeffekter 35 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 130,8 (101,9) miljoner kronor, en ökning med 28 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 42,1 (29,3) miljoner kronor, en ökning med 43 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 60,7 (62,5) miljoner kronor, en minskning med 3 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 148 % till 67,2 (27,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 39 % (20 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 52,8 (20,5) miljoner kronor, en ökning med 158 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,62 (1,17) kronor före och efter utspädning.
 • Kassaflödet uppgick till 55,6 (50,3) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2021 till 1 529,7 (292,4) miljoner kronor.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2021

 • Den 2 juli meddelade BioGaia att man blivit ägare till 100 procent av aktierna i MetaboGen. Tidigare innehade BioGaia 92 procent av aktierna. Köpeskillingen uppgick till 11,4 miljoner kronor.
 • Den 10 september meddelade BioGaia Pharma att de fått formellt godkännande för att gå vidare med båda sina planerade kliniska studier. Studierna utgör nästa fas i utvecklingen av BioGaia Pharmas två läkemedelskandidater. 
 • Den 20 september meddelade BioGaia att man från och med november 2021 kommer sälja sina probiotiska produkter i egen regi på den brittiska marknaden. Beslutet är en del av bolagets övergripande strategi att öka B2C-försäljningen och försäljning via egen e-handelslösning.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 578,9 (559,5) miljoner kronor, en ökning med 3 % (exklusive valutaeffekter 12 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 453,6 (443,5) miljoner kronor, en ökning med 2 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 121,7 (113,9) miljoner kronor, en ökning med 7 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 223,2 (224,1) miljoner kronor, en minskning med 0,4 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 2,6 miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering om 7,5 miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 213,1 miljoner kronor, en minskning med 5 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 10 % till 200,6 (182,9) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 35 % (33 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 158,0 (141,3) miljoner kronor, en ökning med 12 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,82 (8,08) kronor kronor före och efter utspädning.
 • Kassaflödet uppgick till 56,7 (79,0) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 1 529,7 (292,4) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Den 13 oktober meddelade BioGaia att resultatet för det tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar.

Vd har ordet

Med en försäljning på 174 miljoner kronor (en ökning med +32 % och exklusive valutaeffekter en ökning med 35 %) och ett rörelseresultat på 67 miljoner kronor är vi mycket nöjda med det tredje kvartalet och det kraftfulla sätt som organisationen har levererat på. Vi ser tre externa förklaringar till det goda resultatet. För det första en ökad efterfrågan från konsumenter innan vintersäsongen med immunsystemet i fokus. För det andra har lättade pandemirestriktioner medfört ökade läkar- och apoteksbesök och för det tredje har flera marknader i framför allt EMEA behövt fylla på sina lager och önskat tidigarelagda leveranser från det fjärde till det tredje kvartalet.

Efter att ha etablerat BioGaia Japan 2006 och BioGaia Finland i början av detta år är vi redo att starta BioGaia UK i november. Vår ambition med dessa ”direktmarknader” är att vara tillgängliga på dessa högintressanta marknader för probiotika där vi tidigare inte hade de rätta partner som kunde följa oss på vår strategiska resa att bygga världens mest respekterade varumärke inom probiotika. Från november kommer den engelska konsumenten kunna köpa hela BioGaias produktutbud i vår egen e-handel och från mitten av november i Amazon UK. Vi kommer därefter stegvis etablera BioGaia i andra delar av den engelska marknaden.

I resten av världen fortsätter vi vår 32-åriga framgångssaga tillsammans med våra partner. Vi börjar kunna se ljuset i slutet av tunneln i EMEA (en försäljningsökning med +51 % jämfört med samma kvartal föregående år) i Italien, Spanien och Tyskland, där vi har lanserat ”tillbaka till skolan” kampanjer. APAC (en försäljningsökning med +53 % jämfört med samma kvartal föregående år) fortsätter att utvecklas väl tack vare bland annat våra online-satsningar i Kina, vår försäljning till tandkliniker och via egen e-handel i Japan och fördelaktiga demografiska trender i Indonesien och Vietnam.

Nordamerika fortsätter vara vår starkaste tillväxtmarknad både tack vare lansering av nya produkter (Immune Boost och Prodentis Kids) och vår omni-kanalstrategi där BioGaia finns tillgänglig i alla konsumentkanaler och genom rekommendationer av sjukvården. Latinamerika minskar sin försäljning i kvartalet framför allt beroende på periodisering av order i Brasilien.

Våra forskningsbolag fortsätter sin forskning och utveckling kring mikrobiomet där BioGaia Pharma har fått godkännande för två kliniska studier och MetaboGen fokuserar på utveckling av nästa generations probiotika. I juli förvärvade BioGaia de resterande aktierna i MetaboGen och under det tredje kvartalet har MetaboGen fortsatt sina kliniska program.

För att summera, medan marknaden för probiotika växer globalt, både vad gäller försäljning och konsumentkännedom, så kommer livet efter pandemin medföra ökat fokus på förebyggande hälsovård. Baserat på dessa trender, och genom vårt fortsatta fokus på varumärkesbyggande globalt i kombination med vår omni-kanalstrategi, är jag fortsatt övertygad om vår förmåga att växa.

Isabelle Ducellier
Verkställande direktör och koncernchef BioGaia
21 oktober 2021

För mer information, se bifogad delårsredogörelse.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 21 oktober 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 53. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/13238.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-10-21 08:00 CET.

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd och koncernchef, 08 555 293 00
Alexander Kotsinas, CFO, 08-555 293 00

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08-555 293 00, Org. nr 556380-8723, biogaia.se

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar: