Delårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 244,7 (222,3) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 8 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 238,2 (218,4) miljoner kronor, en ökning med 9 % (exklusive valutaeffekter 7 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 199,2 (181,1) miljoner kronor, en ökning med 10 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 44,4 (40,9) miljoner kronor, en ökning med 8 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 84,2 (84,9) miljoner kronor, en minskning med 1 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 28 % till 100,2 (78,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 41 % (35 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 79,0 (61,1) miljoner kronor, en ökning med 29 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 4,56 (3,52) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -38,7 (-155,7) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 242,5 (160,1) miljoner kronor.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2020

Den 6 maj meddelade BioGaia att företagets svenska partner Medhouse har lanserat BioGaia Protectis kapslar. Produkten kommer inledningsvis finnas tillgänglig online via nätapoteket Meds.se. 

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 427,5 (393,6) miljoner kronor, en ökning med 9 % (exklusive valutaeffekter 6 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 415,1 (382,9) miljoner kronor, en ökning med 8 % (exklusive valutaeffekter 6 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 341,6 (314,7) miljoner kronor, en ökning med 9 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 84,5 (78,6) miljoner kronor, en ökning med 8 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 161,6 (162,9) miljoner kronor, en minskning med 1 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 25 % till 155,9 (125,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 36 % (32 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 120,8 (96,7) miljoner kronor, en ökning med 25 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 6,97 (5,58) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 28,7 (-126,5) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut som inte har tagits upp i delårsrapporten.

Kommentar från vd

"Även andra kvartalet 2020 har präglats av pandemin covid-19. Vi har fortsatt vårt arbete med att skydda våra medarbetare och vår verksamhet mot eventuella negativa följder. Vi har bibehållit restriktioner kring resor och fysiska möten och de medarbetare som har kunnat har arbetat hemifrån. Som så många andra företag har vi gått över till digitala möten, både med interna och externa deltagare. Tillsammans med partner har vi under våren arrangerat ett stort antal webinarier över hela världen där forskare föreläst på olika teman för tusentals läkare. I slutet av juni arrangerade vi även vårt första egna webinar, en vetenskaplig diskussion ledd av BioGaias forskningschef, som lockade läkare från framför allt Europa, Nord- och Sydamerika. 

Oavsett hur covid-19-pandemin utvecklas framöver kommer situationen att kräva att vi löpande under året fortsätter anpassa oss för att motverka de utmaningar den medför. Vi är övertygade om att våra produkter fyller en viktig funktion speciellt i dessa tider och gör allt vi kan för att de eventuella negativa effekterna av pandemin på vår verksamhet förblir begränsade."

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad delårsredogörelse.

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapport som kommer att hållas idag 13 augusti 2020 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 52. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/12408.

 

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 13 augusti 2020, kl 8:00.

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070 994 58 74
Alexander Kotsinas, CFO BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0735 00 11 11

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08-555 293 00, Org. nr 556380-8723, biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i över 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Även andra kvartalet 2020 har präglats av pandemin covid-19. Vi har fortsatt vårt arbete med att skydda våra medarbetare och vår verksamhet mot eventuella negativa följder. Vi har bibehållit restriktioner kring resor och fysiska möten och de medarbetare som har kunnat har arbetat hemifrån. Som så många andra företag har vi gått över till digitala möten, både med interna och externa deltagare. Tillsammans med partner har vi under våren arrangerat ett stort antal webinarier över hela världen där forskare föreläst på olika teman för tusentals läkare. I slutet av juni arrangerade vi även vårt första egna webinar, en vetenskaplig diskussion ledd av BioGaias forskningschef, som lockade läkare från framför allt Europa, Nord- och Sydamerika. 
Isabelle Ducellier, Verkställande direktör och koncernchef BioGaia