Delårsredogörelse januari – mars 2021

Report this content

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 202,0 (182,8) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 21 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 196,8 (177,0) miljoner kronor, en ökning med 11 % (exklusive valutaeffekter 22 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 161,6 (142,5) miljoner kronor, en ökning med 13 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 160,0 (139,3) miljoner kronor, en ökning med 15 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 38,7 (40,2) miljoner kronor, en minskning med 4 %. Produktförsäljningen inom Vuxenhälsa uppgick till 36,2 (37,5) miljoner kronor, en minskning med 4 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 81,0 (77,4) miljoner kronor, en ökning med 5 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 2,5 miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering om 7,5 miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 71,0 miljoner kronor, en minskning med 8 %. 
 • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 64,2 (55,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 32 % (30 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,4 (41,7) miljoner kronor, en ökning med 21 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 2,50 (2,39) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 17,2 (67,4) miljoner kronor och likvida medel uppgick den 31 mars 2021 till 1 486,8 (284,1 per 31 mars 2020) miljoner kronor. 

Väsentliga händelser första kvartalet 2021

 • Den 27 januari meddelade BioGaia att produkterna Osfortis och Prodentis lanserats i Sverige och att hela BioGaias vuxenportfölj därmed är tillgänglig på hemmamarknaden.
 • Den 3 februari meddelade BioGaia att styrelsen i BioGaia valt att revidera utdelningspolicyn så att 50 procent (tidigare 40%) av vinsten efter skatt i moderbolaget ska delas ut till aktieägarna.
 • Den 12 februari meddelade BioGaia att dotterbolaget MetaboGen fått godkännande från etikkommittén att starta en klinisk studie som kommer att inkludera personer med prediabetes.
 • Den 17 mars meddelade BioGaia att en separat enhet, BioGaia Invest, etablerats. Fokus för BioGaia Invest kommer att vara att investera i mindre företag som främjar BioGaias tillväxt. Totalt har 150 miljoner kronor avsatts för att möjliggöra investeringar mellan 5 och 15 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Den 8 april meddelade BioGaia att bolaget har tecknat ett avtal med Minapharm Pharmaceuticals som ger företaget exklusiva rättigheter att sälja BioGaia Protectis droppar i Egypten.
 • Den 13 april meddelade BioGaia att en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på barn visade att ett tillskott av två L. reuteri- stammar signifikant minskade feber och smärta hos barn med övre luftvägsinfektioner.

Vd har ordet

"Som väntat fortsatte pandemin att hålla världen i sitt grepp under Q1 och kommer sannolikt att fortsätta göra så till en stor del av världens befolkning har vaccinerats. Läget fortsätter att hindra oss från att arbeta som vi och våra partner är vana vid. Det redan tidigare ökade fokuset på onlineförsäljning har nu fått ännu större betydelse och gynnar BioGaia framförallt i USA och Kina. Vi arbetar därför med hög prioritet för att öka vår onlinedistribution i flera marknader och förväntar oss att det kommer att ytterligare förstärka vår försäljningsutveckling, även när vi kan återvända till mer ”normala” tider.

Efter de två första mycket starka kvartalen 2020, minskade försäljningen sista halvåret, framförallt i några av våra mer mogna marknader. Det är svårt att förutsäga när återvändandet till mer gynnsamma förhållanden kan förväntas ske, och det är därför tillfredställande att kunna leverera en försäljningsökning på 10 % (en organisk tillväxt på 21 %) jämfört med första kvartalet förra året. Således ser vi en god försäljningsökning trots att vi har minskat försäljningen i två stora och traditionellt starka marknader, Finland och Italien. Vi är dock fortsatt försiktiga i vår bedömning av tillväxttakten tills den globala situationen har normaliserats."

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad delårsredogörelse.

 

Telefonkonferens: 

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 6 maj 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 59. Telefonkonferensen kan också följas här: https://financialhearings.com/event/13236

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-05-06 08:00 CET.

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera