Delårsredogörelse januari – september 2020

Report this content

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,0 (167,1) miljoner kronor, en minskning med 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %).
 • Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 125,7 (161,9) miljoner kronor, en minskning med 22 % (exklusive valutaeffekter -18 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 101,9 (128,0) miljoner kronor, en minskning med 20 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 29,3 (38,8) miljoner kronor, en minskning med 24 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 62,5 (72,5) miljoner kronor, en minskning med 14 %.
 • Rörelseresultatet minskade med 45 % till 27,0 (49,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20 % (30 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,5 (38,0) miljoner kronor, en minskning med 46 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 1,18 (2,19) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 50,3 (51,4) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 292,4 (213,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2020

Den 10 september 2020 beslutade BioGaias styrelse, mot bakgrund av den osäkerhet som råder i samband med den globala spridningen av covid-19, att inte kalla till extra bolagsstämma för att ta beslut om den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4,25 kronor per aktie.  

Den 28 september 2020 meddelade BioGaia att i en publicerad systematisk granskning och metaanalys var L. reuteri Protectis (DSM 17938) den enda probiotikan som visade på minskad smärta och fler smärtfria dagar jämfört med placebo, hos barn med funktionell buksmärta (FAP).

Januari – September  2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,5 (560,7) miljoner kronor, en förändring med 0 % (exklusive valutaeffekter -1 %). 
 • Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 540,8 (544,8) miljoner kronor, en minskning med 1 % (exklusive valutaeffekter -2 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 443,5 (442,7) miljoner kronor, en ökning med 0,2 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 113,9 (117,4) miljoner kronor, en minskning med 3 %. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 224,1 (235,4) miljoner kronor, en minskning med 5 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 5 % till 182,9 (174,4) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33 % (31 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 141,3 (134,7) miljoner kronor, en ökning med 5 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 8,15 (7,78) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 79,0 (-75,1) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 292,4 (213,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Den 12 oktober meddelade BioGaia att försäljning och resultat påverkas negativt i både kvartal tre och kvartal fyra 2020 på grund av den rådande covid-19 pandemin. 

Kommentar från vd

"Den 12 oktober meddelade BioGaia om förväntad minskad försäljning och försämrat resultat för både kvartal tre och fyra. I flera av våra största marknader, som till exempel Italien och Spanien, såg vi minskad försäljning under kvartalet. I dessa länder, liksom de flesta andra länder som BioGaia verkar i, är ”medical marketing” fortfarande den huvudsakliga affärsmodellen. På grund av covid-19-situationen har våra distributörers säljstyrkor inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal, som är de viktigaste målgrupperna för ”medical marketing”. Dessutom har långvarig ”lockdown” i många länder gjort att konsumenterna haft begränsade möjligheter att besöka de vanligaste försäljningskanalerna för våra produkter – fysiska apotek, sjukhus och i Japan även tandvårdskliniker.

Den ”omnichannel”-strategi som vi initierade i till exempel USA, Kina och Vietnam under 2018 har däremot visat sig framgångsrik. I marknader där en stor andel av försäljningen sker på nätet ser vi dels att vår försäljning mot partner har påverkats i mindre utsträckning och dels att försäljningen mot konsument har varit fortsatt god. I USA har försäljningen mot konsument till och med fortsatt att öka kvartal efter kvartal. Detta har stärkt oss i vår tro att vi behöver arbeta mer med att stödja våra partner för att accelerera omställningen mot nätförsäljning. I våras tillsatte vi två nya nyckeltjänster med fokus på digital marknadsföring mot konsument och nätförsäljning, en B2C Marketing Manager och en Global Digital Business Manager."

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad delårsredogörelse.

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelse som kommer att hållas idag 23 oktober 2020 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 95. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/13003

 

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 23 oktober 2020, kl 8:00.

För vidare information: 
Isabelle Ducellier vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070 994 58 74
Alexander Kotsinas, CFO BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0735 00 11 11

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08-555 293 00, Org. nr 556380-8723, biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i över 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se