Minskad försäljning på grund av leveransförseningar

Report this content

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaia har drabbats av leveransförseningar från en av sina externa leverantörer. Leverantören, som är baserad i Belgien, packar BioGaia Protectis tabletter, BioGaia Prodentis tabletter och BioGaia Gastrus tabletter i aluminiumförpackningar. Förseningarna är orsakade av att leverantören implementerat ett nytt IT-system i sin produktion.

BioGaia bedömer att förseningarna kommer att påverka försäljning till distributionspartner och resultat i både kvartal 3 och kvartal 4, 2019. För tredje kvartalet beräknas försäljningen uppgå till cirka 167 (175) miljoner kronor, varav produktförsäljningen 162 (157) miljoner kronor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förväntas uppgå till cirka 49 (66) miljoner kronor. Resultateffekten av leveransförseningarna för kvartal 4 är för tidigt att uttala sig om, men vi bedömer att produktförsäljningen på årsbasis kommer vara tillfredsställande.

”Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknade problem”, säger Isabelle Ducellier koncernchef BioGaia AB.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal 3 onsdagen den 23 oktober 2019 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

Denna information är sådan som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 10 oktober 2019, kl 20:45.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-08-08 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019
2019-07-02 BioGaia tecknar exklusivt avtal I Uruguay
2019-06-24 Försäljning av aktier i BioGaia

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00, 070 191 73 62
Margareta Hagman, Executive Vice President Accounting & Finance & Investor Relations: +46 70 872 82 33

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Prenumerera

Citat

Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknade problem
Isabelle Ducellier koncernchef BioGaia AB