BioInvent Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Report this content

Framgångsrik finansiering stödjer spännande utveckling av bolagets pipeline

”BioInvent har fullt fokus på att driva de kliniska projekten framåt. Vår framgångsrika finansiering om 625 MSEK har stärkt vår bas av institutionella investerare och är verkligen transformativ för bolaget eftersom att den gör det möjligt för oss att bredda och utveckla vår spännande pipeline och skapar en solid ekonomisk bas framöver.”

Martin Welschof, BioInvents vd


Finansiell information

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättning 15,6 (32,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt -39,3 (-32,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,08 (-0,07) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -28,4 (-35,3).

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättning 32,4 (50,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt -72,0 (-60,6) MSEK. 
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,14 (-0,15) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -63,9 (-75,8) MSEK. 
  Likvida medel per 30 juni 2020 182,3* (210,3) MSEK.

  *Likvida medel per 30 juni 2020 inkluderar 95 MSEK av den totala nettolikviden ca 589 MSEK från nyemissionerna. Resterande nettolikvid 494 MSEK har erhållits under Q3 2020.

 Händelser under andra kvartalet

 • BioInvent genomförde framgångsrikt en riktad emission av aktier om cirka 487 MSEK före transaktionskostnader. Investerare utgjordes av nya investerare såsom HBM Healthcare Investments Ltd., Swedbank Robur Medica och Invus Public Equities, L.P., samt befintliga aktieägare Van Herk Investments B.V., Omega Funds, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Healthcare Fund. (R)
 • Lovande framsteg rapporterades i fas I/IIa-studien med det ledande programmet BI-1206 i kombination med rituximab. Fullständig respons observerades hos en patient med follikulärt lymfom och fullständig reduktion av cirkulerande tumörceller hos en patient med mantelcellslymfom. (R)
 • Den första patienten rekryterades i en klinisk fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med anti-PD1-läkemedlet KEYTRUDA® för patienter med solida tumörer.
 • BioInvent och Transgene presenterade, på AACR Virtual Session II, prekliniska data som visar på hög grad av eradikering av solida tumörer med BT-001, ett onkolytiskt virus som uttrycker en anti-CTLA4-antikropp. Klinisk fas I-prövning beräknas starta före utgången av 2020.
 • BioInvent presenterade, på AACR Virtual Session II, nya proof of concept-data för BI-1808 och BI-1910, två olika typer av monoklonala antikroppar som binder till TNFR2. Båda antikropparna uppvisade signifikant antitumöraktivitet i flera immunkompetenta modeller.
 • En ansökan har inlämnats om klinisk prövning för en fas I/IIa-studie av BI-1808 för behandling av patienter med solida tumörer och kutana T-cellslymfom. Klinisk fas I-prövning beräknas starta före utgången av 2020.
 • Produktionsavtal har ingåtts med amerikanskt cellterapiföretag.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juli 2020 förlängdes BioInvents avtal med Pfizer Inc. ytterligare, till slutet av 2020, för att göra det möjligt för bolagen att ytterligare identifiera och karaktärisera nya målstrukturer och antikroppar som binder till dessa målstrukturer.
 • Den extra bolagsstämman den 3 juli 2020, beslutade att utöka bolagates styrelse med en ledamot genom nyval av Dr. Thomas Hecht som styrelseledamot. (R)
 • I juli 2020 beslutade BioInvents styrelse om en kompensationsemission om upp till cirka 139 MSEK. Den slutfördes i augusti och var kraftigt övertecknad. (R)

  (R)= Regulatorisk händelse

   

Vd:s kommentar 

BioInvent fortsätter att göra stora framsteg i arbetet med att nå målen när vi nu går in i andra halvan av 2020. Inte minst har vi framgångsrikt genomfört en riktad emission, följd av en kompensationsemission som var kraftigt övertecknad.

Vi är glada för det stora intresset för dessa emissioner, och är tacksamma för det fortsatta stödet och förtroendet från alla våra investerare. Totalt uppgår dessa emissioner till cirka 625 MSEK före emissionskostnader, vilket inte bara ger oss medlen att fortsätta utveckla BI-1206 för behandling av både hematologiska cancerformer och solida tumörer, utan möjliggör också utveckling av ett antal  spännande nya läkemedelskandidater. Kort sagt gör dessa emissioner det möjligt för oss att bredda och utveckla vår pipeline och är verkligen transformerande för bolaget.

Utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat BI 1206 gör goda framsteg inom både hematologiska cancerformer och solida tumörer. Den första patienten har rekryterats till en fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med anti-PD-1-terapin KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av solida tumörer. Vi tror att BI-1206:s potentiella förmåga att öka och förbättra responsfrekvenserna för anti-PD1-riktade substanser, som exempelvis KEYTRUDA, kan vara en framgångsrik väg för framtida behandling av flera typer av solida tumörer och hematologiska cancersjukdomar. Vi gör också framsteg i fas I/lla-studien av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL) och undersöker behovet av att lägga till ytterligare studiesites för att säkerställa god patientrekrytering.

I juli anordnade vi ett framgångsrikt virtuellt Key Opinion Leader-möte med Alexander Eggermont, MD, PhD, Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center och välrenommerad expert inom immunterapi. Vid detta möte diskuterade professor Eggermont de kliniska utmaningarna förknippade med användning av checkpoint-hämmare för behandling av solida tumörer och potentialen för en förbättrad respons med immunmodulerande antikroppar, särskilt de som är riktade mot FcγRIIB, till exempel BI 1206. Enligt professor Eggermont har BI 1206 potential att vara effektiv vid flertalet tumörtyper, i likhet med KEYTRUDA som är godkänd för över 20 olika cancertyper.

Vår pipeline börjar bli allt bredare och starkare tack vare BioInvents produktiva n-CoDeR®/ F.I.R.S.TTM-plattformar. Förutom BI 1206 har vi ett antal andra kandidater som avancerar mot klinisk utveckling.

Tillsammans med vår partner Transgene presenterade vi på AACR Virtual Session II prekliniska data för BT 001, som visar på hög grad av eradikering av solida tumörer. BT-001 är ett multifunktionellt onkolytiskt virus som utvecklats för att koda för en Treg-eliminerande anti-CTLA4-antikropp från n-CoDeR®/F.I.R.S.TTM, och vi tror att möjligheterna hos en kombination av anti-CTLA4, anti-PD-1/PD-L1 och onkolytisk immunterapi skulle kunna förändra behandlingen av ett flertal typer av solida tumörer. Detta utgör grunden för att inleda en klinisk fas I-studie med BT 001 före utgången av 2020.

Vi har lämnat in en ansökan om klinisk prövning (CTA) för att kunna påbörja en first-in-human fas I/IIa-studie av BI 1808, en monoklonal antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2), både som single agent och i kombination med KEYTRUDA®, för behandling av solida tumörer och kutant T-cellslymfom (CTCL). Denna studie beräknas starta före utgången av 2020. Enligt nya proof of concept-data för BI 1808 och BI 1910, som presenterades på AACR Virtual Session II, har båda dessa antikroppar uppvisat signifikant antitumöraktivitet i flera immunkompetenta modeller. 

Förutom allt detta fortsätter också vårt samarbete med Pfizer och vi har förlängt forskningssamarbetet och licensavtalet inom cancerimmunterapi till slutet av 2020.

All den spännande utveckling vi nu ser är kopplad till vår teknologiplattform som fortsätter att producera nya potentiella läkemedelskandidater redo för klinisk utveckling med målet att tillgodose viktiga ej uppfyllda medicinska behov. Med finansieringen på plats och det starka stödet vi åtnjuter från våra investerare är BioInvent väl positionerat att fortsätta kunna infria förväntningarna på vår pipeline. 

Vi är nu i ett mycket starkt läge och jag är övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta addera värde för aktieägarna. Vi ser fram emot att få fortsätta uppdatera er om alla våra värdeskapande projekt framöver och önskar er allt gott.

Martin Welschof, vd


Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com. 

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50

Framåtriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

 

Taggar: