BioInvent Delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2020

Lovande framsteg har rapporterats för BI-1206 i kombination med rituximab

”Vi har fått en stark inledning av 2020 och följer plan för att kunna leverera enligt våra mål. Vi ser stora framsteg för vår ledande produktkandidat, BI-1206, samtidigt som vi utvecklar lovande prekliniska kandidater och fortsätter det goda samarbetet med våra partners.”
 
Martin Welschof, BioInvents vd


Finansiell information första kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 16,7 (17,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt -32,6 (-27,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,07 (-0,08) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -35,4 (-40,5). Likvida medel per 31 mars 2020 117,1 (28,5) MSEK.

Händelser under första kvartalet

  • BioInvent och Transgene meddelade att den första ansökan om klinisk prövning av BT-001 lämnats in och att en first-in-human-prövning väntas starta före slutet av 2020 i Europa och USA.
  • BioInvent meddelade att avtal ingåtts med SkylineDx som avser karaktärisering av tumörers genuttryck och immunologiska signaturer före och efter behandling med BI-1206.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I april 2020 rapporterades lovande framsteg i fas I/IIa-studien med det ledande programmet BI-1206 i kombination med rituximab. Fullständig respons observerades hos en patient med follikulärt lymfom och fullständig reduktion av cirkulerande tumörceller hos en patient med mantelcellslymfom. (R)
    (R)= Regulatorisk händelse

Vd:s kommentar

BioInvent har fått en stark inledning av 2020 och följer plan för att kunna leverera enligt våra mål. Vi ser stora framsteg för vår ledande produktkandidat BI 1206, samtidigt som vi utvecklar lovande prekliniska kandidater och fortsätter det goda samarbetet med våra partners.

Det var glädjande att kunna rapportera om lovande framsteg i fas I/lla-studien av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL). Tre separata svar har observerats för olika subtyper av NHL vid doser av BI-1206 som är lägre än de som förväntas vara optimala. Särskilt värt att nämna är att en patient i 70 mg-kohorten uppnådde fullständig respons, och att det hos en annan patient uppnådde fullständig respons, och att det hos en annan patient uppnåddes fullständig reduktion av cirkulerande mantelcellslymfomceller. Även om vi fortfarande är i ett tidigt skede och denna fas I-del av studien är utformad främst för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, är det uppmuntrande att se dessa initiala tecken på effekt.

Vi har också ingått ett avtal med SkylineDx, ett företag inom molekylärdiagnostik som fokuserar på upptäckt av nya genbaserade biomarkörer, för karaktärisering av tumörers genuttryck och immunologiska signaturer i tumörer från patienter före och efter behandling med BI-1206. Detta är särskilt intressant eftersom det kommer att vara till stor fördel i utvecklingen av denna lovande behandling att vi kan identifiera de patienter som med stor sannolikhet kommer reagera positivt på behandling med BI-1206, och tillsammans med uttrycksnivåer av FcγRIIB bör detta ge stöd för en utökning till användning för andra cancertyper.

Vad gäller andra kandidater har BioInvent och vår samarbetspartner Transgene skickat in en första ansökan om klinisk prövning för BT-001, ett multifunktionellt onkolytiskt virus som utvecklats för att koda för en Treg-reducerande anti-CTLA4-antikropp från BioInvents n-CoDeR®/F.I.R.S.TTM -plattform. Denna first-in-human-prövning planeras starta före slutet av 2020 i Europa och USA, och vi tror att möjligheterna hos en kombination av anti-CTLA4, anti-PD-1/PD/L1 och onkolytisk immunterapi skulle kunna förändra behandlingen av ett flertal typer av solida tumörer.

Vår teknologiplattform fortsätter därmed att producera spännande, potentiella nya behandlingar, klara att utvecklas fram till kliniska prövningar och att tillgodose viktiga ej uppfyllda medicinska behov.

Allt eftersom BioInvent fortsätter att ta nya program mot klinisk utveckling är finansieringen förstås en prioritering för oss, och vi fortsätter att använda en kombination av finansieringskällor. För det första är vi engagerade i flera affärsutvecklingsdiskussioner som syftar till partnerskap för ett eller flera program i vår portfölj. För det andra har vi samarbetet med Pfizer, som också kan stå modell för andra potentiella samarbeten som kommersialiserar vår plattform. För det tredje genererar vår produktionsanläggning intäkter, där det senaste avtalet med CRUK förväntas generera 30 miljoner kronor. CRUK har potential att bli en långsiktig strategisk partner eftersom organisationen arbetar med ett antal mindre till medelstora företag som behöver tillverkningssupport. Vårt fjärde alternativ är att använda kapitalmarknaden för finansiering. Baserat på stödet från våra större institutionella investerare och det ökade intresset för våra program, känner vi oss hoppfulla om att en kombination av dessa fyra källor även framgent kommer att vara ett finansiellt stöd för BioInvent. Styrelsen följer finansieringsläget och arbetar efter en plan för att säkerställa koncernens fortsatta finansiering.

Spridningen av COVID-19 har förändrat livet för oss alla, och BioInvent är inget undantag. BioInvent vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och fortsätter att noga bevaka virusets spridning och de åtgärder som är förknippade med detta. BioInvent har kliniska studier som är pågående och andra som snart ska initieras och globala åtgärder mot COVID-19 och behovet av att göra prioriteringar inom vården kommer sannolikt påverka tidsplanerna för dessa studier.

Med tanke på den snabba utvecklingen av situationen är de exakta effekterna svårbedömda i detta skede. I dagsläget förväntar vi fortfarande tidiga resultat från den öppna fas I-studien med en kombination av BI-1206 och rituximab för behandling av NHL under andra halvåret 2020. Även för tidiga kliniska resultat för BI-1206 i kombination med pembrolizumab och initieringar av andra kliniska studier följer tidsplanerna. Då situationen hela tiden förändras kan tidsplanerna komma att justeras, och vi kommer att ge uppdateringar vid behov.

BioInvent arbetar kontinuerligt med att genomföra sin strategi under 2020, trots den genomgripande störning som COVID-19 lett till världen över. Vi hoppas att ni och era familjer är vid god hälsa, och vi fortsätter att hålla er uppdaterade om våra spännande framsteg.

Martin Welschof, Vd

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41

Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50

Framåtriktad information
Denna bokslutskommuniké innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Taggar: