BioInvent licensierar anti-FcγRllB-antikroppen BI-1206 till CASI Pharmaceuticals för den kinesiska regionen

Report this content
  • CASI:s pipeline utökas till att omfatta en first-in-class monoklonal antikropp utvecklad för att aktivera anti-cancerimmunitet vid hematologiska och solida tumörer
  • Samarbetet accelererar och utvidgar BioInvents globala utvecklingsplaner för BI-1206
  • BioInvent erhåller inledningsvis 12 miljoner USD, i en kombination av en kontant likvid och en investering i aktier, och kan komma att erhålla upp till 83 miljoner USD i milstolpsbetalningar, plus stegvisa royalties

Lund, Sverige och Rockville, MD, USA – 27 oktober 2020 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, och CASI Pharmaceuticals, Inc (NASDAQ: CASI), ett amerikanskt biofarmaceutiskt företag med en etablerad klinisk utveckling och en kommersiell infrastruktur i Kina, meddelade idag att de ingått ett exklusivt licensavtal avseende utveckling och kommersialisering av den nya anti-FcγRIIB-antikroppen BI-1206 i Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao.

Avtalet innebär att BioInvent och CASI ska utveckla BI-1206 för behandling av både hematologiska och solida tumörer, med CASI som ansvarigt för kommersialiseringen i Kina och de närliggande marknaderna. BioInvent erhåller en initial betalning om 5 miljoner USD och kan komma att erhålla upp till 83 miljoner USD i milstolpsbetalningar avseende utveckling och kommersialisering, samt royaltybetalningar på nettoomsättningen för BI-1206 i stegvisa nivåer från höga ensiffriga royalties till medelhöga tvåsiffriga royalties.

Vidare ska CASI enligt avtalet investera 7 miljoner USD (61 436 200 SEK) i 29 395 311 nyemitterade BioInvent-aktier till en teckningskurs om 2,09 SEK per aktie, motsvarande 130 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tio handelsdagarna närmast före den 27 oktober, samt 14 697 655 nyemitterade teckningsoptioner (utan separat optionspremie), varvid varje teckningsoption ger rätt att under en period om fem år teckna samma antal nyemitterade BioInvent-aktier till en teckningskurs om 3,14 SEK per aktie. Investeringen erfordrar godkännande av den extra bolagsstämma som BioInvent ska hålla den 27 november 2020 och som tillkännages i ett separat pressmeddelande. Om förslaget godkänns förväntas de nyemitterade aktierna upptas till handel omkring den 4 december 2020.

BI-1206 har en ny verkningsmekanism, och blockerar den enda hämmande antikroppscheckpointreceptorn FcγRIIB och aktiverar därmed anti-cancerimmunitet vid både hematologiska och solida tumörer. BI-1206 är BioInvents ledande läkemedelskandidat. För närvarande pågår en fas I/II-studie av BI-1206 i kombination med anti-PD1-läkemedlet Keytruda® (pembrolizumab) för solida tumörer, samt en fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med MabThera® (rituximab) för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL).

BioInvents vd, dr Martin Welschof, kommenterar: ”CASI Pharmaceuticals är en väletablerad marknadsledare i Kina. Vi ser fram emot att kunna dra nytta av vår partners kompetens inom klinisk utveckling och regulatoriska frågor för att kunna accelerera utvecklingen av BI-1206 och våra förberedelser för kommersialisering. Deras etablerade kommersiella infrastruktur och medicinska marknadsföringsteam, och deras breda tillgång till ett betydande nätverk av kliniker i Kina med omnejd, gör bolaget till den perfekta partnern när vi utökar vår globala utveckling i denna viktiga region. Möjligheten att utnyttja CASI:s kompetenser på denna stora marknad tillför ett avsevärt aktieägarvärde till vårt befintliga program.”

CASI styrelseordförande och vd, dr Wei-Wu He, kommenterar: ”Det känns spännande att bli BioInvents exklusiva partner i den kinesiska regionen. BioInvents team har demonstrerat sin kärnkompetens inom upptäckt och utveckling av nya first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerterapier. BI-1206 har potential att komma att användas för behandling i första linjen av ett flertal olika tumörtyper och även vid refraktär sjukdom, vilket blir ett bra komplement till vår växande portfölj av hematologiska onkologiprodukter. Vi ser fram emot att samarbeta med BioInvent för att göra BI-1206 tillgängligt för patienter och vårdleverantörer i den kinesiska regionen.”

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

Om CASI Pharmaceuticals 
CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CASI) är ett amerikanskt biofarmaceutiskt företag fokuserat på utveckling och kommersialisering av innovativa terapeutiska  och farmaceutiska produkter i Kina, USA och övriga världen. Bolaget är fokuserat på att förvärva, utveckla och kommersialisera produkter som stärker bolagets fokus på behandlingar inom hematologisk onkologi och på andra områden där medicinska behov ännu inte är tillgodosedda. Företaget avser att bli marknadsledande genom att lansera läkemedel i den kinesiska regionen genom att dra nytta av bolagets Kina-baserade regulatoriska och kommersiella kompetenser och dess kompetens inom läkemedelsutveckling globalt sett. Företagets verksamhet i Kina bedrivs genom det helägda dotterbolaget CASI Pharmaceuticals (China) Co., Ltd. (“CASI China”) med huvudkontor i Beijing i Kina. Företaget har byggt upp ett kommersiellt team i Kina med mer än 70 specialister på försäljning och marknadsföring av hematologiska och onkologiska produkter. Ytterligare upplysningar om CASI finns på www.casipharmaceuticals.com.

För mer information, vänligen kontakta:
BioInvent:
Martin Welschof, vd    Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
046-286 85 50   +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com   mchang@lifesciadvisors.com
  
CASI:
Dr. Wei-Wu He, CEO  Jennifer Porcelli, Solebury Trout
ir@casipharmaceuticals.com +1 646.378.2962
jporcelli@troutgroup.com
 

BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - CASI
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, i den mening som avses i USA:s Private Securities Litigation Reform Act, som avser den sannolika utvecklingen av framtida finansiella resultat eller affärsutfall, omsättningstillväxt, strategier, förväntningar och mål. Framåtblickande uttalanden är underkastade ett stort antal antaganden, risker och osäkerhetsfaktorer som förändras över tid. Framåtblickande uttalanden är endast aktuella vid den tidpunkt då de görs, och vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden. Från tid till annan uppkommer nya faktorer och vi kan inte förutsäga vilka faktorer som kan komma att uppstå. Vidare är vi oförmögna att bedöma vilka konsekvenser som respektive faktor får för vår affärsverksamhet, eller i vilken utsträckning som någon faktor, eller en kombination av faktorer, kan få det faktiska utfallet att avvika väsentligt från vad som sagts i framåtblickande uttalanden. Det faktiska utfallet kan till följd av en rad faktorer avvika väsentligt från vad som prognostiseras i nuläget.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 8.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar