BioInvent rapporterar lovande framsteg i fas I/IIa-studien med det ledande programmet BI-1206 i kombination med rituximab

  • Fullständig respons hos en patient med follikulärt lymfom (FL)
  • Fullständig reduktion av cirkulerande tumörceller hos en patient med mantelcellslymfom (MCL)

Lund, Sverige – 14 april 2020 – BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) ger idag en preliminär kommentar till utvecklingen av bolagets fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL).

I fas I-delen av studien har, tre separata svar observerats i olika subtyper av NHL för doser av BI-1206 under den som förväntas vara optimal. I synnerhet har en patient i 70 mg-kohorten uppnått fullständig respons. Patienten rapporteras vara i ”mycket bra allmäntillstånd och utan några tecken på toxicitet”. I 30 mg-kohorten kvarhölls en FL-patient i behandling under hela underhållsperioden om ett år, och en patient med MCL uppvisade fullständig reduktion av cirkulerande MCL-celler. Doseskaleringsprocessen fortsätter som planerat.

Fas I/IIa-studien är en öppen studie med doseskalering och konsekutiv kohort med BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins B-cells-lymfom som återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling. Den består av två huvuddelar: fas l, doseskaleringskohorter med en 3+3 doseskaleringsdesign och bestämning av rekommenderad fas II-dos (recommended phase II dose, RP2D); och fas IIa, en expansionskohort vid RP2D, kompletterad med patienter med MCL.

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterar: ”Även om det fortfarande är tidigt och denna fas I-del av studien är utformad för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, är vi mycket glada för att se initiala tecken på effekt. Vi är särskilt imponerade av den fullständiga responsen hos en NHL-patient, och den fullständiga reduktionen av cirkulerande MCL-celler hos en annan patient, redan innan den optimala dosen nåtts. Tidiga resultat från fas I-delen av studien förväntas som planerat H2 2020. Under tiden övervakar vi noggrant spridningen av COVID-19 och för tillfället följer våra pågående kliniska studier och planerade initieringar av andra kliniska studier tidsplanerna. Det kan bli förändringar beroende på hur spridningen utvecklas. Vi kommer att tillhandahålla uppdateringar vid behov.”

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50  +41 79 598 71 49      
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com
 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50

www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 8.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar