BioInvent reviderar avtal avseende anti-FcγRllB-antikroppen BI-1206, före data från fas I/II-studier

Report this content

Lund, Sverige – 11 januari 2021 – BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) meddelar idag att bolaget har omstrukturerat ett avtal gällande klinisk utveckling med Cancer Research UK (CRUK), världens ledande cancerstiftelse, avseende sin unika anti-FcγRIIB-antikropp, BI-1206. I utbyte mot en engångsersättning har det reviderade avtalet förenklat och reducerat Bioinvents åtaganden gentemot CRUK, vilket ger BioInvent större flexibilitet vad gäller utveckling och partnersamarbeten baserade på BI-1206. Detta följer på BioInvents exklusiva licensavtal med CASI Pharmaceuticals för utveckling och kommersialisering av BI-1206 i Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao.

CRUK genomförde och finansierade en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera BI-1206 vid behandling av Non-Hodgkins lymfom (NHL) och kronisk lymfatisk leukemi (CLL). Parallellt med detta genomför BioInvent en fas I/ll-studie av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av NHL. På grund av överlappet mellan dessa båda studier beslutade CRUK att avsluta studien i Storbritannien efter slutförandet av den del där BI-1206 undersöktes som ensamt medel. Som en följd av detta har de båda parterna också kommit överens om att revidera sitt avtal gällande BI-1206.

Det omstrukturerade avtalet med CRUK innebär att BioInvent inte längre kommer ha skyldighet att ersätta CRUK vid utvecklings- och kommersiella milstolpar för BI-1206, samt att royaltybetalningar baserade på nettoomsättning sänks till en låg ensiffrig nivå. BioInvent ska göra en engångsbetalning på 2,5 miljoner GBP till CRUK.

”Vår stärkta finansiella position ger BioInvent de resurser och den flexibilitet som behövs för att fortsätta arbetet med vår lovande, unika anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206. Genom att förenkla våra skyldigheter och licensåtaganden behåller vi en större kontroll och ökat potentiellt värde från det bredare utvecklingsprogrammet för BI-1206 inom ett antal icke-solida och solida tumörer. Data från vår studie i Storbritannien tillförde värdefull information till den kliniska utvecklingen av BI-1206 och jag vill tacka CRUK-teamet för deras stöd under samarbetet”, säger Martin Welschof, vd BioInvent.

BI-1206 har en ny verkningsmekanism och är den enda hämmande antikroppen som blockerar FcγRIIB-receptorn för att trigga immunsvaret mot cancercellerna hos patienter med icke-solida eller solida tumörer. BI‑1206 är BioInvents ledande läkemedelskandidat och utvärderas för närvarande i en fas I/II-studie i kombination med anti-PD1-terapin Keytruda® (pembrolizumab) avseende solida tumörer, och i en fas I/IIa-studie i kombination med rituximab för behandling av NHL. Tidiga resultat från den öppna fas I-studien i patienter med NHL väntas i början av 2021.

Med hjälp av sin produktiva F.I.R.S.T™-teknologiplattform och n-CoDeR®-antikroppsbiblioteket bygger BioInvent upp en bred pipeline av cancerterapier. BI-1808, en first-in-class anti-TNFR2-antikropp, är BioInvents tredje program i klinisk utveckling för behandling av solida tumörer och kutant T-cellslymfom. Det onkolytiska viruset BT-001 är det fjärde, också det riktat mot solida tumörformer.
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com mchang@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50

www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 8.15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar