BioInvents styrelse har beslutat om en kompensationsemission om upp till cirka 139 MSEK, efter den framgångsrikt genomförda riktade emissionen om cirka 487 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, Sverige – 9 juli 2020 – Styrelsen i BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 3 juli 2020, beslutat om en icke-garanterad emission om upp till cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,38 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i den riktade emission som beslutades av styrelsen den 9 juni 2020 (”Riktade Emissionen”). Investerare som deltagit i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på något annat sätt utnyttja teckningsrätter som erhålls i Företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit.
     
  • Investerare som deltagit i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på något annat sätt utnyttja teckningsrätter som erhålls i Företrädesemissionen.
     
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer vara 1,38 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i den Riktade Emissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer högst 100 527 062 aktier emitteras och Bolaget kommer erhålla cirka 139 MSEK före transaktionskostnader.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att driva och expandera den kliniska utvecklingen av BI-1206, föra tre substanser vidare in i kliniska program och fortsätta utveckla Bolagets prioriterade prekliniska program.
  • Varje befintlig aktie i BioInvent berättigar till en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier enbart tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Därutöver ska tilldelning vid teckning utan företrädesrätt inte ske.
  • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen kommer vara den 16 juli 2020 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 20 juli 2020 till och med den 3 augusti 2020.

 
Kommentarer från VD

”Vi skulle vilja tacka alla våra investerare för deras fortsatta stöd av BioInvent och vi är glada att nu erbjuda aktieägare, som inte deltagit i den nyligen framgångsrikt genomförda riktade emission om cirka 487 MSEK, möjligheten att utöka sitt engagemang genom denna kompensationsemission.

I den riktade emissionen var HBM Healthcare Investments Ltd och Swedbank Robur Medica nya investerare i BioInvent och är nu två av de största aktieägarna. Vi erhöll också fortsatt starkt stöd från Van Herk Investments, Omega Funds, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Healthcare Fund.

Likviden från dessa finansieringar kommer att täcka den fortsatta utvecklingen av BI-1206 i både hematologisk cancer och solida tumörer och därtill finansiera utvecklingen av ett antal nya spännande läkemedelskandidater som vi inleder kliniska tester med.

Den riktade emissionen spädde ut merparten av aktieägarna och syftet med kompensationsemissionen är att delvis minska denna utspädningseffekt. Vi hoppas att så många aktieägare som möjligt vill fortsätta vår resa tillsammans med oss och vi förväntar oss att vårt starka positiva nyhetsflöde fortsätter,” sa Martin Welschof, BioInvents VD.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit. Företrädesemissionen är därför inte garanterad.

Precis som i den nyligen genomförda Riktade Emissionen kommer nettolikviden från Företrädesemissionen i huvudsak att användas till att (i) driva och expandera den kliniska utvecklingen av Bolagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av Non-Hodgkins lymfom och i kombination med pembrolizumab (KEYTRUDA®) för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar, (ii) föra tre substanser vidare in i kliniska program (BI-1808, BI-1607 och BT-001), samt (iii) fortsätta utveckla Bolagets prioriterade prekliniska program med målsättningen att generera ytterligare kliniska program. Nettolikviden förväntas fördelas med cirka 20 procent, 40 procent och 40 procent mellan de tre områdena.

Företrädesemissionen

Styrelsen i BioInvent har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 3 juli 2020, beslutat om en nyemission om upp till cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav per avstämningsdagen den 16 juli 2020. Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit.

Företrädesemissionen kommer innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 8 042 164,96 SEK och högst 100 527 062 aktier kommer att emitteras. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i BioInvent efter Företrädesemissionen att uppgå till högst 955 007 096 aktier och Bolaget kommer tillföras cirka 139 MSEK före transaktionskostnader.

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje per avstämningsdagen innehavd aktie. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen till ett pris om 1,38 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvarar priset per aktie i den Riktade Emissionen.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller ej) pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Utöver detta ska ingen ytterligare tilldelning ske.

Teckningsperioden kommer löpa från och med den 20 juli 2020 till och med den 3 augusti 2020, med en rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm från och med den 20 juli 2020 till och med den 30 juli 2020.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som avses att offentliggöras omkring den 17 juli 2020.

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 14 juli 2020
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 15 juli 2020  
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 16 juli 2020
Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 17 juli 2020
Teckningsperiod 20 juli 2020 –             
3 augusti 2020
Handel i teckningsrätter 20 juli 2020 –
30
juli 2020
Handel i betalda tecknade aktier (BTAs) 20 juli 2020 –
12
augusti 2020
Offentliggörande av Företrädesemissionens slutliga utfall 6 augusti 2020

 
Rådgivare

Pareto Securities AB har utsetts till Sole Manager i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är juridisk rådgivare till Sole Manager.  

Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T.™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, VD

Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50

www.bioinvent.se

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 17.30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent International AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent International AB kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent International AB beräknar kunna offentliggöra omkring den 17 juli 2020.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Manager. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Sole Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av BioInvent International AB (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bioinvents aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bioinvents aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bioinvents aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bioinvents aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den emissionen. Vidare noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager enbart kontakta investerare som uppfyller kriterierna för professionella klienter och berättigade motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bioinvents aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bioinvents aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar