Delårsrapport 1 januari – 30 september, 2019

Report this content

Framsteg genom flera kliniska studier och utveckling av en lovande preklinisk portfölj

“BioInvent fortsätter att leverera i linje med mål för året. Vår ledande kliniska kandidat BI-1206 prövas nu mot både solida tumörer och hematologiska cancerformer.”
Martin Welschof, BioInvents vd

Finansiell information

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättning 18,1 (7,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt -37,1 (-22,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,07 (-0,06) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksam-heten och investeringsverksamheten -25,0 (-37,6).

Januari – september, 2019

 • Nettoomsättning 68,4 (28,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt -97,7 (-90,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,22 (-0,27) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -100,8
  (-107,0) MSEK. Likvida medel per 30 september 2019 183,9 (107,1) MSEK.

Händelser under tredje kvartalet

 • Erhöll godkännande av en IND-ansökan (Investigational New Drug-ansökan) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för en klinisk fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med pembrolizumab (Keytruda) för behandling av solida tumörer.
 • Pfizer Inc. valde första målstrukturen som identifierats med BioInvents teknologiplattform F.I.R.S.T™ under samarbetet, resulterade i en betalning på 0,3 miljoner USD. (R)
 • Erhöll milstolpsbetalning på 0,5 miljoner USD från XOMA Corporation som är relaterad till FDAs godkännande av en IND-ansökan för TAK-169.
 • USPTO utfärdade besked om godkännande för patentansökan relaterad till vårt ledande program BI-1206. (R)
 • BioInvents partner Oxurion rapporterade topline-resultat vid månad 3 från fas IIa-studie som utvärderar THR-317, för diabetisk makulaödem.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • BioInvent tecknar produktionsavtal med Cancer Research UK, CRUK, som förväntas generera intäkter om 30 miljoner SEK. (R)
  (R)= Regulatorisk händelse

Vd:s kommentar

BioInvent fortsätter att leverera i linje med mål för året. Vår ledande kliniska kandidat BI-1206 prövas nu mot både solida tumörer och hematologiska cancerformer.

Vi är mycket glada över att ha fått godkännande från FDA för en klinisk fas l/lla-studie som ska utvärdera BI-1206 vid solida tumörer och ser fram emot att ytterligare utvärdera potentialen hos en av våra egna anti- FcγRllB-antikroppar. Även om PD-1-hämmare har revolutionerat cancerbehandling, kommer vissa patienter, som initialt svarar på denna terapi, att drabbas av progression och därför vara i behov av en effektiv sekundär (second-line) behandling. Vi hoppas att BI-1206 skall kunna påverka en viktig mekanism bakom resistens mot PD1-inhibering, och således kunna utgöra en kraftfull sekundärbehandling.

Vi driver nu BI-1206 vidare i flera kliniska studier och fortsätter att utveckla andra kandidater i vår prekliniska portfölj. Aktuella data för BI-1206 vid hematologisk cancer är uppmuntrande för en potentiellt helt ny typ av behandling med en unik verkningsmekanism.

BioInvent har en tydlig fördel av vår egen produktionsanläggning. Tack vare denna kan vi utveckla våra kliniska material snabbare och billigare. Det är en av de faktorer som särskiljer oss från andra företag. Ytterligare en fördel är att vi kontraktstillverkar åt andra, vilket genererar intäkter till bolaget.

Den 23 oktober meddelade vi att vi slutit ett produktionsavtal med Cancer Research UK, världens största oberoende finansiär av cancerforskning. Enligt avtalet skall BioInvent producera anti-HER3-antikroppar åt Hummingbird Biosciences. Avtalet förväntas generera intäkter om 30 miljoner kronor.

Vår egenutvecklade F.I.R.S.T™-plattform utgör grunden för vår pipeline och ger oss möjlighet att samtidigt identifiera målstrukturer och högkvalitativa antikroppar som binder till dem. Denna unika teknologi skapar potentiellt lovande nya läkemedelskandidater som breddar vår pipeline och skapar licensierings- och samarbetsmöjligheter, med intäkter i närtid. Ett bra exempel är att Pfizer i juli valde den första målstrukturen under vårt samarbete, vilket resulterade i en betalning till BioInvent på 0,3 miljoner USD.

Martin Welschof
Vd

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com

Framåtriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 8.30 CET.

Taggar: