Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020, klockan 16.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per fredagen den 22 maj 2020,

dels               anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 22 maj 2020, gärna före klockan 16.00, på adress BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson, per telefon 046-286 85 54 eller per e-mail stefan.ericsson@bioinvent.com.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast vid bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillhanda på bolagets hemsida www.bioinvent.se och kommer att skickas till de aktieägare som önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per fredagen den 22 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

För att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att begränsa sociala kontakter så mycket som möjligt har styrelsen beslutat att aktieägare i BioInvent ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 per post, enligt de tillfälliga bestämmelser som riksdagen har antagit. Syftet är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. BioInvent uppmanar därför aktieägare att utnyttja denna möjlighet för att minska antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Poströstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på BioInvents hemsida, www.bioinvent.se. Poströstningsformuläret ska skickas till BioInvent via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com eller per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Poströstningsformuläret måste vara BioInvent tillhanda senast fredagen den 22 maj 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig.

Övriga åtgärder med anledning av coronaviruset
För att minska risken för smitta kommer ingen mat eller dryck att serveras i samband med stämman och presentationer kommer att hållas till ett minimum. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer att erhålla relevant information.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2019
 8. Framläggande av
  (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, samt
  (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 9. Beslut om
  (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 17. Stämmans avslutande

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger ska vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 9 b)

Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond om 239 893 829 kr, balanserat resultat om 379 000 kr och årets resultat om -138 408 288 kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital om 101 864 541 kr överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Val och arvoden (punkterna 10-13)

Valberedningen, bestående av Mattias Cramby (Mexor i Skellefteå AB), Erik Esveld (Van Herk Investments B.V.), Vincent Ossipow (Omega Fund IV, LP) samt styrelsens ordförande Leonard Kruimer har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Leonard Kruimer och Bernd Seizinger samt nyval av Kristoffer Bissessar. Vincent Ossipow har avböjt omval. Leonard Kruimer föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2019, och information om den kandidat som är föreslagen för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 682 500 kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och 305 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 57 500 kr till revisionsutskottets ordförande och med 46 000 kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, samt med 57 500 kr till ordförande i Scientific Committee. Särskild ersättning för övriga medlemmar i Scientific Committee eller för arbete i ersättningsutskott utgår inte.

Till bolagets revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om två år. För det fall KPMG AB väljs har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är reviderat i enlighet med de nya regler om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är tillämpliga för första gången inför årsstämman. Förslaget innebär huvudsakligen att lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast kontant grundlön kan ersättning utgå i form av rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver komma att besluta om aktierelaterade incitamentsprogram. Rörlig kontant lön ska inte överstiga 40 procent av den fasta kontanta grundlönen och ska huvudsakligen baseras på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Utöver fast kontant grundlön och rörlig kontant lön ska bolaget kunna utge stay-on bonus (uppskjuten fast ersättning) som för en treårsperiod kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta kontanta grundlönen för ett år, samt vid nyrekrytering en garanterad fast bonus som kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta kontanta grundlönen. Icke-monetära förmåner, så som tjänstebil och extra sjukförsäkring, ska kunna utgå i den mån detta bedöms vara marknadsmässigt. Sådana förmåner ska utgöra mindre än 10 procent av den fasta kontanta grundlönen. Ledande befattningshavare ska omfattas vid var tid gällande ITP-plan eller avgiftsbestämt tjänstepension. För VD ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 24 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
I syfte att anpassa bolagsordningen i förhållande till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och namnändring av lagen om kontoföring av finansiella instrument, samt anpassa aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 1, § 10 samt § 12 i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
 
Bolagets företagsnamn är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
 
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
 
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 187.500.000 och högst 750 000 000.
 
Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 

   
  


  
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C.  AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdagen den 7 maj 2020 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 501 769 896.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________________

Lund i april 2020
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd
046-286 85 50
martin.welschof@bioinvent.com

Hans Herklots, LifeSci Advisors
+41 79 598 71 49
hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Taggar:

Prenumerera