Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Report this content

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 mars 2021. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

A.                         RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per måndagen den 15 mars 2021,

dels                  ha anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 mars 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är BioInvent tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 mars 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 mars 2021. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BioInvents hemsida, www.bioinvent.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BioInvent International AB tillhanda senast måndagen den 22 mars 2021, gärna före kl. 16.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BioInvent via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com eller per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.bioinvent.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

B.                         AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till BioInvent International AB, ”Extra bolagsstämma 2021”, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson eller via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com, senast tio dagar före stämman, dvs. senast lördagen den 13 mars  2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.bioinvent.se, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast torsdagen den 18 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

C.                         ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.                     Stämmans öppnande

2.                     Val av ordförande vid stämman

3.                     Val av justerare

4.                     Upprättande och godkännande av röstlängd

5.                     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.                     Godkännande av dagordning

7.                     Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

8.                     Stämmans avslutande

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger, eller vid förhinder för henne, den styrelsen istället anvisar, ska vara stämmans ordförande.

Val av justerare (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Erik Esveld, representerande Van Herk Investments BV och An van Es Johansson, representerande eget innehav, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

Godkännande av dagordning (punkt 6)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 252 120,20 kronor, genom nyemission av högst 16 260 601 nya aktier.
   
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB. Överteckning kan inte ske.
   
 3. Teckningskursen ska vara 0,20 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade.
   
 4. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 28 februari 2021. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för teckning.
   
 5. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 30 april 2021. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning.
   
 6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Pareto Securities AB har, på de villkor som följer av och i enlighet med det placeringsavtal som bolaget ingått med bland andra Pareto Securities AB i februari 2021, åtagit sig att vid emissionstidpunkten betala teckningskursen för tecknade aktier (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclears system för leverans till investerare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av Pareto Securities AB från investerare, med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden.

Försäljningslikviden om 50,36 kronor per aktie motsvarar det volymvägda genomsnittspriset för aktien under fem handelsdagar på Nasdaq Stockholm före och inklusive den 22 februari 2021 och har beslutats av styrelsen i samråd med de finansiella rådgivarna anlitade för emissionen baserat på förhandlingar med den största nya investeraren och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets aktieägarbas med internationella och svenska institutionella investerare och samtidigt anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

D.                         TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 39 376 096. Vid tidpunkten för bolagsstämman förväntas totalt antal aktier och röster i bolaget uppgå till 42 210 495.


E.                         BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________________

Lund i februari 2021

Styrelsen

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com mchang@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50

www.bioinvent.com