Beslut på BioInvents årsstämma 2019

Lund, Sverige – 25 april 2019 – BioInvent International AB (publ) (BINV)

På BioInvents årsstämma den 25 april omvaldes styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Leonard Kruimer, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger samt beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2018 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Leonard Kruimer, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger. Leonard Kruimer valdes till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 305 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 57 500 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 46 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och om 57 500 kr till ordförande i nyinrättad Scientific Committee samt att särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram omfattande ledningsgruppen. Optionsprogrammet omfattar maximalt 3 971 000 personaloptioner och deltagarna kan tilldelas optioner vederlagfritt baserat på prestation och fortsatt anställning. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 till och med den 15 december 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara det högsta av (i) 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar från och med den 23 maj 2019, eller (ii) 3,16 kronor, vilket motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före den 25 februari 2019. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt optionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 5 040 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 1,4 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 

I syfte att anpassa bolagsordningens gränser för antal aktier, så att dessa bättre överensstämmer med aktiekapitalets gränser, beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier. Antalet aktier ändrades från nuvarande lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 till lägst 187 500 000 och högst 750 000 000.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 


Om BioInvent
 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:   
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263

Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar