Beslut på BioInvents extra bolagsstämma 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, Sverige – 20 mars 2019 BioInvent International AB:s (“BioInvent” eller “Bolaget”) (OMXS: BINV) extra bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut den 25 februari 2019 om nyemission av högst 131 549 988 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna och bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare sammanlagt högst 43 750 000 aktier vid överteckning av företrädesemissionen.

I enlighet med villkoren för företrädesemissionen ger varje aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen, den 25 mars 2019, rätt till en (1) teckningsrätt, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,60 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 210 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 28 mars - 12 april 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 10 523 999,04 SEK genom emission av högst 131 549 988 nya aktier.

Stämman beslutade även bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare sammanlagt högst 43 750 000 aktier till en teckningskurs om 1,60 SEK vid överteckning i företrädesemissionen, i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare emissionslikvid om 70 MSEK. Emissionen får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med den tilldelningsprincip som gäller för de som har tecknat aktier utan företrädesrätt i företrädesemissionen, dock att styrelsen efter full tilldelning till aktieägare (innefattande de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter), ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares teckningsintresse om styrelsen bedömer detta som fördelaktigt för Bolaget.

Ytterligare information kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 21 mars 2019.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bioinvent.se.

Nedanstående tidplan är preliminär.

21 mars Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
22 mars Fösta handelsdag exklusive teckningsrätt
25 mars Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen 
28 mars – 10 april Handel med teckningsrätter
28 mars – 12 april Teckningsperiod
17 april Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall och möjligt utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Om BioInvent 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com


För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, VD
Hans Herklots, LifeSci Advisors
046286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263

Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BioInvent International AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 21 mars 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. BioInvent avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar