BioInvent avslöjar brett anti-TNFR2-program för behandling av solida tumörer

  • Bolagets plattformar n-CoDeR® & F.I.R.S.T.™ genererar ett stort antal kandidater

Lund, Sverige – 21 mars 2019 – BioInvent International AB (OMXS: BINV), som är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppsbaserade läkemedel som genererats via bolagets plattformar, tillkännagav idag ett omfattande program riktat mot TNFR2 för behandling av cancer. Med användning av plattformarna n-CoDeR® & F.I.R.S.T.™ har bolaget genererat en bred panel av mycket specifika anti-TNFR2-antikroppar, däribland den ledande kandidaten BI-1808, som kan komma att ha bred användbarhet vid behandling av solida tumörer. BI-1808 är för närvarande i preklinisk utveckling, och förväntas föras vidare till kliniska studier under första halvåret 2020.

Tumörnekrosfaktor 2 (TNFR2) anses vara en mycket lovande mål-receptor för att övervinna immunresistens i tumörmikromiljön. TNFR2 återfinns huvudsakligen på regulatoriska T-celler (Treg-celler) i tumörvävnad och har i flera studier visats vara associerad med de mest suppressiva Treg-cellerna. Det är känt att TNFR2 har en viktig roll både för Treg-cellers proliferation och funktion, så väl som för deras fenotypiska stabilitet. TNFR2 är också starkt förknippad med så kallade myeloidderiverade suppressorceller (MDSCs) i tumörmiljön, och har visats driva både ackumulering av dessa och deras suppressiva funktion. Dess relativt selektiva uttryck tillsammans med dess betydelsefulla funktion i den immunsuppressiva tumörmikromiljön som helhet gör att TNFR2 är mycket övertygande som målstruktur inom immunonkologi. Prekliniska data som stödjer detta förväntas skickas in för publicering i en referentgranskad tidskrift i slutet av 2019.

Björn Frendéus, BioInvents CSO, sa, “Vi anser att TNFR2 som målstruktur för cancerterapi verkar mycket lovande. Tack vare våra plattformar n-CoDeR® & F.I.R.S.T.™ har vi kunnat generera first-in class-anti-TNRF2-antikroppar som är mycket specifika. Vi driver vår första ledande kandidat BI-1808 mot klinik, och är på banan för att påbörja klinisk utveckling under första halvåret 2020.”
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i en fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd 
   Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50
   +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com    hherklots@lifesciadvisors.com
     
BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

   
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar