BioInvent bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018, oktober - december

 • Nettoomsättning uppgick till 10,4 (13,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,7 (-33,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,11) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-verksamheten uppgick till -38,2 (-28,8).

Helåret 2018, januari - december

 • Nettoomsättning uppgick till 38,5 (45,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -123,2 (-100,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 (-0,33) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -145,2 (-92,4) MSEK. Likvida medel per 31 december 2018 uppgick till 68,9 (133,8) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och efter rapportperiodens utgång

 • Tillverkningsavtal ingicks i november 2018 med ett icke namngivet amerikanskt cellterapiföretag för produktion av cGMP-material till deras kliniska utvecklingsprogram. Produktionsavtalet förväntas generera intäkter om ca 1,5 miljoner USD, huvudsakligen under 2019.
 • I januari 2019 meddelade BioInvent att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) beviljat särläkemedelsstatus (orphan designation) för antikroppen BI-1206 för behandling av mantelcellslymfom.
 • Idag har BioInvent beslutat att göra en fullt garanterad företrädesemission om 210 miljoner kronor och en riktad emission om 30 miljoner kronor med en svensk pensionsfond och en svensk life science-fond. Därutöver föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 70 miljoner kronor, vilken kan utnyttjas om företrädesemissionen blir övertecknad. Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 20 mars 2019. Fullföljandet av den riktade emissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner företrädesemissionen.

Vd:s kommentar

Martin Welschof, BioInvents vd, säger ”Vi är glada för att ha säkerställt finansieringen som meddelats idag, eftersom det ger oss möjlighet att accelerera vår pipeline med läkemedelskandidater. Kliniska resultat kommer att driva värdet på vår pipeline. Finansieringen består av en fullt garanterad företrädesemission om 210 miljoner kronor och en riktad emission om 30 miljoner kronor på lika villkor, och dessutom en övertilldelningsoption om upp till 70 miljoner kronor, vilken kan utnyttjas om företrädesemissionen blir övertecknad.

Vi avser att använda nettolikviden huvudsakligen för att expandera den kliniska utvecklingen av BI-1206 för behandling av hematologiska cancersjukdomar, som för närvarande är i en fas l/lla-studie med förväntade topline-resultat under H1 2020, såväl som för att föra tre substanser vidare in i kliniska program inom solida tumörsjukdomar. Dessa är en anti-FcγRllB-antikropp i kombination med en anti-PD-1-antikropp, BI-1607 i kombination med en checkpoint-hämmare, BI-1808 som en single agent och i kombination med en anti-PD-1-antikropp. Tillförda medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av bolagets prioriterade prekliniska projekt, inklusive samarbetet med Transgene.

Om övertilldelningsoptionen blir fullt utnyttjad, kommer nettolikviden att användas till aktiviteter beskrivna ovan, och beräknas ta anti-FcγRllB-antikroppen i kombination med en anti-PD-1-antikropp till topline-resultat under andra halvåret 2020.

Finansieringen följde på några månader med stark utveckling för BioInvent. Föregående månad erhölls särläkemedelsstatus (orphan designation) från FDA för BI-1206 för behandling av mantelcellslymfom, och vi ser fram emot att generera data från vår fas I/IIa-studie för att stödja användningen av BI-1206 i kombination med rituximab för denna indikation.

Dessutom presenterade vi, tillsammans med Transgene, två posters vid Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) årliga möte som visar positiva data som stödjer vårt pågående samarbete kring att utveckla ett nytt onkolytiskt virus som kodar för en anti-CTLA-4-antikropp. Vi publicerade data i den ledande cancertidskriften Immunity avseende den cellulära och molekylära verkningsmekanismen för antikroppar riktade mot den co-stimulatoriska immuncheckpoint-receptorn 4-1BB, och slutligen presenterade vi vår utvecklingsplattform F.I.R.S.T.™ vid mötet Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) 2019 i Washington, D.C..

Dessutom ingick vi ett tillverkningsavtal med ett icke namngivet amerikanskt cellterapiföretag för produktion av cGMP-material till deras kliniska utvecklingsprogram, som förväntas generera intäkter om ca 1,5 miljoner USD, huvudsakligen under 2019.

Med finansiering på plats, kommer vi att fortsätta att fokusera på möjligheterna att skapa samarbeten kring våra läkemedelskandidater. Vi ser fram emot möjligheten att leverera medicinska lösningar som tillgodoser patienter behov och värde för våra aktieägare."

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.