BioInvent delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 17,4 (11,3) MSEK
  • Resultat efter skatt -27,8 (-24,9) MSEK
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,08 (-0,08) SEK
  • Likvida medel per 31 mars 2019, 28,5* (108,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -40,5 (-29,3) MSEK
    *Likvida medel per 31 mars 2019 inkluderar 1,5 MSEK av den totala nettolikviden 220,0 MSEK från företrädesemissionen och den riktade nyemissionen. Resterande nettolikvid 218,5 MSEK har erhållits under april 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  • I januari 2019 beviljade den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) särläkemedelsstatus (orphan designation) för antikroppen BI-1206 för behandling av mantelcellslymfom.
  • BioInvent tillfördes 240,5 miljoner kronor före emissionskostnader genom en kombinerad företrädesemission och riktad emission. Styrelsen i BioInvent beslutade i februari 2019 om en fullt garanterad företrädesemission om 210,5 miljoner kronor och en riktad emission om 30,0 miljoner kronor med en svensk pensionsfond och en svensk life science-fond. Företrädesemissionen och den riktade emissionen har slutförts och 46,9 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 0,7 procent av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter och 52,4 procent, tecknades av emissionsgaranter.
  • I mars 2019 meddelade BioInvent att det amerikanska patentverket (USPTO) hade utfärdat ett besked om godkännande, där bolaget informerats om att en patentansökan som är relevant för bolagets plattform F.I.R.S.T™ hade godkänts. Patentet kommer att omfatta metoder för differentiell screening och isolering av antikroppar.
  • I april 2019 erhöll BioInvent en milstolpsbetalning på 0,75 miljoner euro från Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation i samband med att den första patienten enrollerats i en klinisk fas Il-studie av en antikropp som identifierats från BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR®.

Vd:s kommentar
Martin Welschof, BioInvents vd, säger: ”Under första kvartalet har BioInvent fortsatt att göra avsevärda framsteg. Vi har kommit längre med vår pipeline och fått ytterligare validering av vår unika plattform F.I.R.S.T, som med vars hjälp vi identifierar intressanta läkemedelskandidater och utvecklar behandlingsmetoder som har potential att avsevärt förändra cancerpatienters liv. Vi fortsätter att utveckla vår viktigaste antikropp BI-1206 för behandling av en rad former av blodcancer, och målsättningen är att vi ska kunna inleda tre nya kliniska program inom solida tumörsjukdomar.

Vårt omfattande program inriktat på målreceptorn TNFR2 för cancerbehandling visar på potentialen hos plattformarna n-CoDeR® and F.I.R.S.T. De har genererat en bred uppsättning mycket specifika anti-TNFR2-antikroppar, bland annat vår ledande kandidat BI-1808. Milstolpsbetalningen från Mitsubishi i samband med inledandet av en fas II-studie är ytterligare en validering av plattformen. Vi är också nöjda över att patentskyddet i USA för plattformen har utvidgats.

Vi har också utökat vårt samarbete med Transgene kring utvecklingen av multifunktionella onkolytiska virus för behandling av solida tumörer, vilket ytterligare bekräftar vår goda samarbetsrelation.

Inom den närmaste tiden ser vi fram emot att nå ett antal betydelsefulla milstolpar. Hit hör inledandet av den kliniska utvecklingen av vårt andra FcγRIIB-program i kombination med en anti-PD1-antikropp, presentation av ett abstract avseende BI-1206/rituximab vid en internationell konferens om lymfom, samt att vi under tredje kvartalet 2019 förväntar resultat från en fas II-studie av THR-317 i kombination med ranibizumab.

Baserat på dessa kliniska framsteg fortsätter vi att fokusera på möjliga partnersamarbeten kring våra produktkandidater. Vi kommer att noggrant överväga hur vi kan utnyttja våra finansiella resurser optimalt för att prioritera de mest lovande möjligheterna att leverera lösningar till patienter och värde till våra aktieägare.”
   

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com

Framåtriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.