BioInvent tillkännager publicering av review-artikel i Frontiers in Immunology om resistens mot antikroppsläkemedel

  • Data visar att aktiverande och hämmande Fc-gamma-receptorer kontrollerar antitumörimmunitet

Lund, Sverige – 12 mars 2019 – BioInvent International AB (OMXS: BINV), ett företag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, tillkännager idag publiceringen av en review-artikel i Frontiers in Immunology om mekanismerna för resistens mot antikroppsläkemedel, särskilt de som är gemensamma för antikroppsbaserade läkemedel som klass.

I artikeln ”Targeting the antibody checkpoints to enhance cancer immunotherapy – focus on FcγRIIB” konstateras att framväxande prekliniska och kliniska data visar att aktiverande och hämmande Fc-gamma-receptorer kontrollerar antitumörimmunitet orsakad de kliniskt mest framgångrika antikropparna som används inom cancerimmunterapi. Baserat på Fc-gamma-receptorernas reglering av antikroppsinducerade ospecifika och specifika antitumörsvar föreslår BioInvents forskare att man benämner Fc-gamma-receptorer som ”antibody checkpoints” (antikropps-checkpoints).

En förbättrad förståelse av mekanismerna bakom resistensen, och särskilt de som är gemensamma för antikroppsläkemedel som klass inklusive antikroppar som är direkt riktade mot målstrukturer och immuncheckpoint-antikroppar, behövs för rationell utveckling av läkemedel som kan bidra till att förbättra effekten och förhindra eller övervinna resistens mot antikroppsläkemedel. Läkemedel som utnyttjar styrkan hos antikropps-checkpoint-reglerad antitumörimmunitet genom Fc-modifiering för att förbättra bindningen till aktiverande Fcy-receptorer, eller genom blockering av hämmande FcyRIIB, har godkänts eller är under utveckling. Om dessa läkemedel visar sig vara säkra och vältolererade skulle de kunna tänkas förbättra responsfrekvens, responsduration och potentiellt totalöverlevnad vid hematologiska och solida tumörer. 

Referens: Frontiers in Immunology, Vol. 10, ”Targeting the antibody checkpoints to enhance cancer immunotherapy – focus on FcγRIIB”, https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00481.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, och är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:                       

Martin Welschof, vd
Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50
+41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com
hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar