BioInvents BI-1206 kan förbättra behandlingen av flera cancerformer

Alexander Eggermont, MD, PhD, vetenskaplig chef vid Princess Máxima Center och välrenommerad expert inom immunoterapi, tog upp den breda potentialen för BI-1206 att förbättra checkpoint-hämmare i solida tumörer vid en KOL-presentation organiserad av BioInvent den 21 juli.

Professor Eggermont diskuterade de kliniska utmaningarna vid användningen av checkpoint-hämmare för behandling av solida tumörer och potentialen för en förbättrad respons med immunmodulerande antikroppar, särskilt de som riktar sig mot FcyRIIB, till exempel BI-1206.

"Det viktigaste budskapet från denna presentation är att BI-1206 - liksom pembrolizumab, som är godkänd för över 20 olika cancertyper - har potentialen att fungera för flertalet tumörtyper", sa professor Eggermont.

BioInvents ledande produktkandidat BI‑1206 är en first-in-class monoklonal antikropp riktad mot FcγRIIB - den enda hämmande Fcγ-receptorn som kan fungera som en broms för det medfödda immunförsvaret – vilken kan ge en antikroppsberoende reaktivering av immunsvaret mot cancern.

”Vi är mycket glada över det starka stödet för den potentiellt breda användningen av BI-1206 i många olika cancerformer, från en så välrenommerad expert som professor Eggermont”, kommenterade Martin Welschof, vd för BioInvent.

Professor Eggermont lyfte framförallt fram tre fördelar med BI-1206.

  • BI-1206 kan ge en bättre och förlängd anti-PD1-blockering och därmed ha potential att användas som förstahandsval vid flera olika tumörtyper.
  • BI-1206 kan övervinna resistens mot anti-PD1. Den kan till exempel förbättra effekten av rituximab och övervinna resistens. BI-1206 är en förstärkare som har potential i flera tumörtyper vid resistens genom att blockera FcγRIIB-interaktion.
  • Doseringen av BI-1206 kan skilja sig vid första- och andra linjens behandlingar och vid olika tumörtyper. Att BI-1206 kan optimeras och doseras efter behov ger stora möjligheter att utveckla BI-1206 för olika indikationer.

”Enkelheten i BI1206-modellen är mycket tilltalande. BI-1206 har en ytterligare eller synergistisk, förbättring av anti-PD-1-funktionen. Den har enorm potential eftersom den kan användas i flera olika indikationer”, avslutade professor Eggermont.

För mer information, vänligen lyssna på presentationen: länk

Professor Alexander M.M. Eggermont, MD, PhD, är en internationellt erkänd expert inom kirurgisk onkologi, immunterapi, malignt melanom, sarkom och cancerläkemedelsutveckling. Han innehar för närvarande posten som Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center for Pediatric Oncology i Nederländerna. Han är även professor i onkologi (Classe Exceptionelle) vid Paris-Saclay University i Frankrike, samordnare vid Comprehensive Cancer Center Program för Deutsche KrebsHilfe samt strategisk rådgivare åt German Cancer Consortium (DKFZ).

Professor Eggermont har tidigare varit generaldirektör för Gustave Roussy Comprehensive Cancer Centre, Villejuif, Frankrike (2010–2019) samt professor i kirurgisk onkologi (2003–2016) och Endowed Professor of International Networking in Cancer Research (2011–2018) vid Erasmus University MC, Rotterdam, Nederländerna. Han har en PhD-examen i tumörimmunologi från Erasmus University och är Fellow vid National Institutes of Health’s National Cancer Institute (NIH-NCI). Professor Eggermont har även varit styrelseordförande i ECCO och i EORTC, styrelseledamot i ASCO, suttit i redaktionsrådet för Journal of Clinical Oncology och är för närvarande chefredaktör för European Journal of Cancer. Professor Eggermont har publicerat mer än 900 kvalitetsgranskade artiklar och hans expertis har förlänat honom många utmärkelser under karriären.
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i kliniska fas l/ll-studier för behandling av hematologisk cancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd                                   Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50                                           +41 79 598 71 49                   
martin.welschof@bioinvent.com                  hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar