Delårsrapport 1 januari – 30 juni, 2019

Framsteg inom blodcancer och utvidgning till solida tumörsjukdomar

“Vi genomför aktiviteter enligt plan. Vår ledande läkemedelskandidat BI-1206 har uppvisat intressanta initiala data inom blodcancer och har nu också gått in i kliniska prövningar inom solida tumörsjukdomar.”
Martin Welschof, BioInvents vd
  

Finansiell information
Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättning 32,9 (9,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt -32,8 (-43,2) MSEK. 
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,07 (-0,12) SEK. 
 • Kassaflöde från den löpande verksam-heten och investeringsverksamheten -35,3 (-40,1).

Januari – juni, 2019

 • Nettoomsättning 50,3 (21,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt -60,6 (-68,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,15 (-0,21) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -75,8 (-69,4) MSEK. Likvida medel per 30 juni 2019 210,3 (144,7) MSEK.

Händelser under andra kvartalet

 • Publicering av den första datan från två parallella kliniska fas l/lla-studier av BI-1206.
 • Milstolpsbetalning på 0,75 miljoner euro från Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation i samband med att den första patienten enrollerats i en klinisk fas Il-studie av en antikropp som identifierats från BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR®. (R)  
 • Den företrädes- och riktade emissionen som slutfördes i april, uppgick till totalt 220,0 MSEK efter emissionskostnader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA av en IND-ansökan (Investigational New Drug-ansökan) för en klinisk fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med pembrolizumab för behandling av solida tumörer.
 • Val av första målstrukturen som identifierats med BioInvents teknologiplattform F.I.R.S.T™ under samarbetet med Pfizer Inc., resulterade i en betalning från Pfizer till BioInvent på 0,3 miljoner USD. (R)  
 • Milstolpsbetalning på 0,5 miljoner USD från XOMA Corporation som är relaterad till FDAs godkännande av en IND-ansökan för TAK-169. 
 • Besked om godkännande från USPTO för patentansökan relaterad till bolagets ledande program BI-1206. (R)  
 • BioInvents partner Oxurion rapporterade topline-resultat vid månad 3 från fas IIa-studie som utvärderar THR-317 i kombination med ranibizumab, för diabetisk makulaödem.
  (R)= Regulatorisk händelse
    

Vd:s kommentar

BioInvent har under andra kvartalet gjort avsevärda framsteg och genomfört planerade aktiviteter.

Särskilt betydelsefullt var initiala data från två parallella fas I/IIa-studier av vår ledande produktkandidat BI-1206, som gör det ännu mer sannolikt att BI-1206 kommer att kunna utvecklas till ett potentiellt first-in-class-läkemedel med unik verkningsmekanism. Det var uppmuntrande att analysen vid aktuella doser visar att antalet perifera B-celler reduceras. Nästa steg är att fastställa den optimala dosen

Aktuella resultat för vår ledande produktkandidat BI-1206 inom blodcancer är uppmuntrande, men det ska framhållas att BioInvent är mycket mer än ett enda program. Vi har arbetat oerhört hårt för att utveckla vår prekliniska portfölj, inte minst BI-1206-programmet inom solida tumörsjukdomar. Därför var det mycket tillfredsställande att FDA godkände vår IND-ansökan för en fas I/IIa-studie och jag är nöjd med att detta program nu har avancerat till kliniskt stadium.

Detta arbete inriktat på solida tumörer visar att vi har en bred pipeline och att vår teknologiplattform F.I.R.S.T™ levererar resultat. Tack vare vår teknologi kan vi på en och samma gång identifiera målstrukturer och högkvalitativa antikroppar som binder till dessa, vilket genererar nya, potentiellt lovande läkemedelskandidater.

Under kvartalet bekräftades än en gång värdet av vårt antikroppsbibliotek n-CoDeR® och plattformen F.I.R.S.T™ när Pfizer, under det avtal som ingicks i december 2016, valde sin första målstruktur. FDA:s godkännande av en IND-ansökan för TAK-169 utgjorde ytterligare ett erkännande av vår teknologi.

Tillsammans visar dessa milstolpar på styrkan hos vår plattform - generering av nya antikroppsbaserade cancerterapier, breddning av vår pipeline och möjliggörande av ytterligare licens- och partnersamarbeten.

Martin Welschof
Vd


Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd, 046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även tillgänglig på www.bioinvent.com.
  

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
 

Framåtriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.