USPTO avser bevilja BioInvent patent relaterat till BI-1206

Lund, Sverige – 15 augusti 2019 – BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett besked om godkännande (Notice of Allowance) där bolaget informeras om att en patentansökan som är relaterad till bolagets ledande program BI-1206 har godkänts. Patentet förväntas utfärdas efter att BioInvent har besvarat USPTO:s besked.

Patentet omfattar behandling av B-cellymfom eller kronisk lymfatisk leukemi med användning av bolagets kandidat BI-1206, eller en av flera andra anti-FcγRIIB-antikroppar, i kombination med en anti-CD20-antikopp, såsom rituximab. Patentet, när det väl beviljats, breddar det geografiska skyddsomfånget för BI-1206 genom att komplettera de patent som tidigare beviljats i Europa, Japan, Australien och Sydkorea. Liknande patentansökningar är under behandling i ytterligare länder.

     
Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com   hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 10.45 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar