Botkyrka kommun fortsätter utvecklingen av Alby

Idag, 19 september 2016, lanseras en ny markanvisningstävling för bostäder i Alby. Tävlingsområdet ligger några hundra meter öster om Alby centrum och tanken är att det ska bli minst 150 nya bostäder runt ett befintligt koloniträdgårdsområde.

Kommundelen Alby är under utveckling sedan flera år. Just nu byggs ett helt nytt bostadsområde vid Tingstorget intill Albys T-bana, Alby centrum ska byggas om och på Albyberget pågår flera projekt.

Utvecklingen av Alby beskrivs i stadsbyggnadsidén som kommunfullmäktige beslutade om 2014. Det handlar om förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat centrum, och förtätningar med ny bebyggelse. Målet är en ny och tätare stadsmiljö med gröna tillgångar, service, infrastruktur och kollektivtrafik. Markanvisningstävlingen för koloniområdet utgår från Alby stadsbyggnadsidé.

−        Vi vill skapa en stadsdel där många vill bo, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Med det nya bostadsområdet i Alby, kommer vi en bit närmare vårt mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år.

Själva koloniområdet i Alby är en uppskattad miljö och en stor fördel som ska tas tillvara för det nya bostadsområdet. Odlingsytorna ska bevaras och det ska fortsätta att vara en attraktiv plats att vara på. Albyvägen, som går förbi området, ska göras om från väg till gata där trafiken har låg hastighet och det är god framkomlighet för cyklister.

−        Vi ser fram emot tävlingsförslag som tar tillvara miljön i koloniområdet, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel.

Tävlingen startar den 19 september 2016 och bidragen ska vara inskickade senast den 15 november 2016. Vinnare kommer att utses vid årsskiftet 2016/2017.

Markanvisningstävling
En markanvisning innebär en möjlighet för ett bolag att, under en viss tid och med vissa villkor, ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering på kommunens mark. I samband med att samhällsbyggnadsnämnden ger en markanvisning, upprättas också ett markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet. 

Tävlingen innebär att kommunen träffar avtal med ett eller flera bolag som bäst uppfyller angivna tävlingskriterier.

Läs mer på webben, www.botkyrka.se/markanvisningar

Antonio Ameijenda, Mark- och exploateringschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, 08-530 614 03, antonio.ameijenda@botkyrka.se
Per-Anders Framgård, Utvecklingschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, 08-530 615 40, per-anders.framgard@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill skapa en stadsdel där många vill bo. Med det nya bostadsområdet i Alby, kommer vi en bit närmare vårt mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Vi ser fram emot tävlingsförslag som tar tillvara miljön i koloniområdet. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel.
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.