Tydligt att Botkyrkaelevernas resultat blir allt bättre

Report this content

Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor når allt bättre resultat. Det visar den officiella statistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL). Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat liksom andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är hela 6,6 procentenheter högre än förväntat vilket placerar Botkyrka bland de 11 procent av kommunerna som lyckats bäst i Sverige.

Bild: Elever vid Tunaskolan i Tumba

I rapporten Öppna Jämförelser – Grundskola 2019 presenteras statistik över elevernas resultat i landets samtliga kommuner för läsåret 2018/19. Redan i september gavs en bild av en mycket god resultatförbättring i Botkyrka då Skolverket presenterade sin statistik.

- Botkyrkas skolor är bland de allra bästa i landet att lyckas med utbildning utifrån elevsammansättningen på skolan. Jag är glad och stolt över att elever i våra grundskolor får tillgång till utvecklande undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är utmanande men vi lyckas väldigt väl. SKR:s modellberäknade värden är ett kvitto på det, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.

I de öppna jämförelserna finns det möjlighet att jämföra resultaten mellan Sveriges alla kommuner. Förutom de faktiska resultaten redovisas även så kallade modellberäknade värden (förväntat värde med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd).

Statistiken för eleverna i Botkyrkas kommunala skolor visar att betygsresultaten i årskurs 9 har ökat. Alla betygsmått är bättre än det resultat som är förväntat utifrån elevernas bakgrundsfaktorer. Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är hela 2,5 procentenheter högre än förväntat. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är 6,6 procentenheter mer än förväntat, vilket betyder att Botkyrka tillhör de 11 procent som lyckats bäst i Sverige.

- Botkyrkas skolor blir starkare och resultaten går uppåt, men vi är långt ifrån klara. Vi fortsätter att arbeta för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att lyckas. Vi har infört nya riktlinjer för studiero och år 2020 satsar vi i kommunen 25 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Många faktorer påverkar hur eleverna lyckas i skolan. De främsta faktorerna till de förbättrade resultaten i Botkyrkas kommunala skolor bedöms vara:

  • Fokus på undervisningens kvalitet.
  • Utvecklat arbete med trygghet och studiero.
  • Bättre uppföljning av elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.
  • Språkutvecklande arbetssätt.
  • Riktade satsningar på skolor med särskilda utmaningar.
  • Förstärkt elevhälsoarbete.

Fakta om SKR:s Öppna jämförelser och modellerat värde

Varje år publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) Öppna jämförelser för grundskola och gymnasium. Här kan man jämföra information inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera till analys av sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Modellberäknade värden baseras på en modell framtagen av SCB på uppdrag av SKR. Syftet med värdena är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd. Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har 50 förskolor, 22 grundskolor och tre gymnasieskolor. Totalt går ungefär 15 000 barn i våra förskolor och skolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter som friskolor och fristående familjedaghem. För 2017 har vi en budget på drygt 2,4 miljarder kronor. Här arbetar drygt 3 500 personer för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Botkyrkas skolor är bland de allra bästa i landet att lyckas med utbildning utifrån elevsammansättningen på skolan. Jag är glad och stolt över att elever i våra grundskolor får tillgång till utvecklande undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är utmanande men vi lyckas väldigt väl. SKR:s modellberäknade värden är ett kvitto på det, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.
Anette Älmdalen, t f utbildningsdirektör
- Botkyrkas skolor blir starkare och resultaten går uppåt, men vi är långt ifrån klara. Vi fortsätter att arbeta för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att lyckas. Vi har infört nya riktlinjer för studiero och år 2020 satsar vi i kommunen 25 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan
Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande