Bostadsbyggandet ökar med 15 procent och 66 000 bostäder börjar byggas under året

Report this content

Boverket bedömer att byggtakten ökar med cirka 15 procent under 2021 då 66 000 bostäder påbörjas. Byggandet förväntas fortsätta öka nästa år, men marginellt då 66 500 bostäder påbörjas. Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030.

Gå direkt till innehållet på Boverkets webbplats

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet säger Hans-Åke Palmgren, analytiker vid Boverket. 

Antalet påbörjade småhus ökar markant

Under 2021 ökar antalet påbörjade bostäder markant i Stormalmö och utanför storstadsområdena. Totalt i landet ökar antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent i år medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med cirka 10 procent, och utgör nära hälften av produktionen. 

Prognos för antalet påbörjade bostäder, december 2021

2020

2021p

2022p

Nybyggnad
  Flerbostadshus 43800 48500 48000
    Bostadsrätt 15100 17500 19500
    Hyresrätt 28400 30500 28000
    Äganderätt 200 500 500
  Småhus 11000 14000 15000
Total nybyggnad 54800 62500 63000
Nettotillskott genom ombyggnad 2100 3500 3500
Totalt påbörjade bostäder 56900 66000 66500

Utbudet mycket svårbedömt

Byggtakten under 2022 är dock svårbedömd. En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas påverka hyresrättsbyggandet framöver. 

Fortsatt högt byggbehov, men ojämnt fördelat över landet

Boverket har gjort nya regionala beräkningar över bostadsbyggnadsbehovet de kommande tio åren. Med den bostadssituation vi har i dag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna och nästan 90 procent av behovet finns i de tio FA-regioner med störst byggbehov. I drygt 20 av landets 60 FA-regioner saknas kvantitativt behov då befolkningen i dessa regioner förväntas minska.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolknings-ökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner. Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som idag erbjuds säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket.

Diagram som visar hushllfrndring bestndsfrndring och ackumulerat underskott under perioden 20062020

Diagrammet visar hur ett underskott av bostäder byggts upp sedan år 2006, då befolkningen började öka snabbare än bostadsbyggandet. I takt med att bostadsbyggandet successivt har ökat och att befolkningsökningen börjat avta har underskottet efter år 2017 minskat eftersom det tillkommit fler bostäder än vad som motiveras av befolkningsökningen.

Boverkets ger en samlad bild över läget på bostadsmarknaden

Boverket tar regelbundet fram rapporter som beskriver framtida bostadsbyggnadsbehov på nationell och regional nivå (Boverkets byggbehovsberäkning) och aktuellt bostadsmarknadsläge i landet (Boverkets indikatorer). Dessa rapporter tillsammans med andra underlag som Boverket tar fram under året ska ge en samlad bild över läget på bostadsmarknaden.

Läs mer om rapporterna på Boverkets webbplats

Boverkets indikatorer december 2021: Stark efterfrågan på bostäder men på utbudssidan är osäkerheten mycket stor (publikation)

Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, berättar om byggprognosen (film)

Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030 (webbtext och publikation)

Regionala byggbehovsberäkningar 2021-2030 (öppna data)

Pressbilder på Hans-Åke Palmgren och Bengt J Eriksson finns i pressrummet på Boverkets webbplats 
 

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Media

Media