• news.cision.com/
  • Boverket/
  • Stor spridning bland otillåtna värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag

Stor spridning bland otillåtna värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag

Report this content

Boverket konstaterar i sin rapport för räkenskapsåret 2019 att det finns en stor spridning mellan de lägsta och högsta otillåtna värdeöverföringarna.

Ungefär 60 procent av de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen lämnar inte någon värdeöverföring. Majoriteten av de allmännyttiga bostadsföretagen som faktiskt lämnar värdeöverföringar till sina ägare följer gällande regler om begränsningar av dessa.

De totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen uppgår till cirka 676 miljoner kronor. Det är fem procent av bolagen, eller fjorton bolag, som lämnat utdelningar utöver tillåtet belopp.

En kraftig minskning jämfört med 2018

De otillåtna värdeöverföringarna uppgår till 35 miljoner kronor, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2018 då siffran låg på 110 miljoner kronor. De otillåtna överföringarna varierar mellan 2 000 kronor och knappt 24,7 miljoner kronor. Tre bolag står för cirka 96 procent av de otillåtna värdeöverföringarna. Morastrand AB står för en otillåten värdeöverföring på knappt 24,7 miljoner kronor, vilken beror på en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott. Skelleftebostäder (cirka 7,5 miljoner kronor) och AB Bostäder i Lidköping (cirka 2 miljoner kronor) har båda använt sig av undantaget i 4 § AKBL, men eftersom det saknas beslut från kommunfullmäktige i båda fallen är deras värdeöverföringar otillåtna.

Under rkenskapsret 2019 lmnade fjorton bolag otilltna vrdeverfringar

 

Uppgifter om beslutade värdeöverföringar ska lämnas årligen

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar. En värdeöverföring är exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag till moderbolagen. Det är 260 allmännyttiga kommunala bostadsföretag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar för räkenskapsåret 2019.

Av de 260 bostadsbolagen har

  • 60 procent inte lämnat någon värdeöverföring alls

  • 35 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 5 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Bestämmelserna om värdeöverföringar och begränsningar av dessa finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Från bestämmelserna om begränsningarna finns det undantag, exempelvis om utdelningen lämnas till kommunen för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Mer information

Ta del av Boverkets rapport "Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2019" på Boverkets webbplats. Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice på telefonnummer 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Media

Media