• news.cision.com/
  • Bricknode/
  • Bricknode Holding AB har beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i pågående IPO. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB

Bricknode Holding AB har beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i pågående IPO. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Bricknode Holding AB (publ) (”Bricknode” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen i IPO:n om ca 10 MSEK i enlighet med vad som offentliggjorts i Bolagets Prospekt. Övertilldelningsemissionen tecknas i sin helhet av Dr Saeid Esmaeilzadeh via Centripetal AB. Dr Saeid Esmaeilzadeh är serieentreprenör, investerare, forskare och medgrundare till bland annat Sdiptech. Styrelsen väljer att utnyttja övertilldelningsemissionen redan nu på grund av stort intresse i pågående IPO som har sista teckningsdag 1 november 2021. Övertilldelningsemissionen omfattar 458 715 aktier och tillför därmed Bricknode 9 999 987 kr. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 9 november 2021.

Dr Saeid Esmaeilzadeh: Serieentreprenör, investerare, forskare och medgrundare till bland annat Sdiptech säger:  

”Bricknode har stor potential att bli en hörnsten i molnifieringen av finansbranschen. Bolaget har en stabil SaaS-plattform och skalbarheten i plattformen gör att Bricknode kan växa med kunderna under lång tid. Bolaget har fullt fokus på tillväxt och har redan bevisat att de kan skala upp både i Sverige och internationellt. Jag ser mycket fram emot att vara med som investerare på den tillväxtresa bolaget har framför sig."

Stefan Willebrand, VD och grundare Bricknode, kommenterar: 

”Vi är stolta över att få in en så kunnig och erfaren aktieägare som Dr Saeid, som delar vår vision och synen på den stora marknadspotentialen för vår lösning. Dr Saeid har djup insikt och ett stort nätverk inom den europeiska FinTech-sektorn som kommer att vara väldigt värdefullt i vår fortsatta tillväxtresa som ett börsnoterat bolag.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Bricknode

Stefan Willebrand, VD 

Telefon: +46 (0)8-122 086 87 

E-mail: stefan@bricknode.com

Erik Hagelin, Vice VD 

E-mail: erik.hagelin@bricknode.com

Finansiell rådgivare 

Göteborg Corporate Finance AB 

Telefon: +4631-13 82 30 

E-mail: info@gcf.se  

Certified Adviser 

Amudova AB   

Telefon: +468-546 017 58 

E-mail: info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.com

Denna information är sådan som Bricknode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 17:10 CEST.

Viktig information 

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bricknode Holding AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen. 

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. 

Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. 

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka Prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck såsom ”förutser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”planerar”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”förväntas”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.