Beviljade LTI-program gynnsamt för vidare expansion

De prestationsbaserade incitamentsprogram som bolagsstämman beslutade om den 15 juni innebär att bolaget minskar behovet av kapitalanskaffning över tid och blir en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare inför fortsatt expansion i Sydostasien, Mellanöstern och övriga marknader definierade i målvisionen som tillkännagavs 2018 – att uppnå 30-procentig marknadsandel för Actiste inom 5 år från marknadsinträde.

För att tilldelning av prestationsaktierätter genom programmet ska ske behöver ett antal prestationsmål, i form av viss omsättning, aktiekursutveckling och EBITDA, uppnås. Bolagets vd Henrik Norström kungjorde under stämman att samtliga av de prestationsaktierätter han tilldelas genom programmet ska omfattas av dessa prestationskrav, vilket skiljer sig mot det offentliggjorda förslaget i kallelsen där enbart hälften av hans prestationsaktierätter var kopplade till prestationskrav, och att hans prestationskrav är kopplade till målvisionen. Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt kungjorde likt vd Henrik Norström under stämman att även hans prestationskrav avseende prestationsaktierätterna ska vara kopplade till den målvision som kommunicerades 2018.

”Då Brighter precis inlett skiftet mot att bli kommersiellt aktivt och än så länge fortsatt är investeringsdrivet är det av stor vikt att kunna fortsätta utveckla verksamheten och expandera på ett kapitaleffektivt sätt. Därav är LTI-programmet, som beviljades på bolagsstämman, ett viktigt strategiskt verktyg som skapar bättre förutsättningar att nå de ambitiösa mål vi satt utan att ha negativ påverkan på kassaflödet. Det totala kapitalbehovet som bolaget ser över tid bedömer vi ha minskat genom beviljandet i årsstämman. Samtidigt finns det nu genom hela organisationen tydliga och gemensamma incitament att skapa värde för bolagets aktieägare,” säger Emanuel Lipschütz, styrelseledamot och representant för styrelsens ersättningsutskott.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar