Kommuniké från årsstämman i Brighter AB.

Vid årsstämman i Brighter AB (publ) den 9 maj 2019 fattades i huvudsak följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om arvode till styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Flening, Catarina Ihre och Jan Stålemark samt nyvaldes Truls Sjöstedt, Tove Andersson och Emanuel Lipschütz. Truls Sjöstedt valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkt 15 i kallelsen, innebärande bl.a. ändring av gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget under punkt 16 i kallelsen, om emission av 789 000 teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för styrelseledamöterna i bolaget. Emissionen riktades till bolagets helägda dotterbolag för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till styrelseledamöter inom de ramar som anges i förslaget. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning motsvarande 300% av den lägsta volymvägda dagskursen av Brighters aktie för perioden 60 handelsdagar innan årsstämman 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske dels (i) under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2022 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2022 har offentliggjorts till och med den 31 december 2022.

Årsstämman beslutade även om emission av 1 578 000 teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för personal och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 i kallelsen. Villkoren för teckningsoptionerna avsedda för personalen motsvarar villkoren för teckningsoptionerna avsedda för styrelseledamöterna.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt förslaget i kallelsen.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bolaget skall följa de riktlinjer som finns för att ta tillvara aktieägarnas intressen på bästa sätt vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar